بررسی عوامل حیاتی موفقیت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی و ارائه ی استراتژی مناسب برای آن

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارشاد دماوند

چکیده

 
از دیرباز دانشگاه ها نقش مهم و حیاتی در هر جامعه داشته اند.این نقش هم از نقطه نظر اشاعه ی دانش و هم از نظر بالا بردن سطح آگاهی افراد جامعه در باره ی مسائل اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی حائز اهمیت است.امروزه تحصیلات عالی نه به عنوان یک پدیده ی لوکس بلکه به عنوان یک نیاز و ضرورت برای همه مطرح است و همه کسانی که قصد تحصیل در دانشگاه را دارند در پی دانشگاهی با امکانات علمی،پژوهشی و رفاهی بیشتر هستند.گسترش روزافزون دانشگاه های معتبر تا به آنجا پیش رفته است که امروزه بسیاری از کشورهای جهان را با نام دانشگاه های معتبرش  می شناسند.بنابراین دانشگاه ها نیز باید در این دنیای رقابت علمی در پی افزایش کیفیت علمی و ساختاری خود باشند تا بتوانند اساتید و دانشجویان برتر را جذب کنند که موجب بقا و پیشرفت آنان و کسب جایگاه بهتر برای آنان است.یکی از بهترین و معتبرترین دانشگاه های ایران ،دانشگاه شهید بهشتی است که بیش از 50 سال از تاسیس آن میگذرد.در این مقاله کوشیده ایم تا برای دانشکده ی مدیریت و حسابداری این دانشگاه،نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید را با استفاده از ماتریس تحلیل و ارزیابیSWOT،شناسایی کرده تا با بررسی و تجزیه و تحلیل این جنبه های درونی و بیرونی و در پی آن با استفاده از ماتریسEFE وIFEبتوانیم استراتژی مناسب برای موفقیت روزافزون این دانشکده را تبیین نماییم تا قادر به ارتقای جایگاه خود در مقایسه با رقبای داخلی و خارجی اش باشد.نتیجه ی حاصل از این رویه که از مقایسه ی شاخص های دانشکده ی مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی با دو دانشگاه تهران و علامه طباطبایی بدست آمد،این بود که این دانشگاه باید از استراتژی st,(تقویت نقاط قوت برای مقابله با تهدیدات بیرونی) استفاده نماید.جامعه این پژوهش متشکل از دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه های شهید بهشتی،علامه طباطبایی و تهران بوده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها