مطالعه وضعیت موجود مدیریت دانش در حوزه ستادی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و ارائه راهکارهای ارتقای آن

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 استادیار وزارت علوم تحقیقات و فناوری

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده

 
امروزه مدیریت دانش یکی از جدیدترین و کلیدی ترین مباحث مدیریت محسوب می شود.بسیاری از سازمانها،مدیریت دانش را برای تصرف سرمایه های فکری کارکنانشان به کار می گیرند.(مهر علی زاده،1388).این پژوهش با هدف بررسی وضعیت مدیریت دانش در حوزه ستادی وزارت علوم و تحقیقاتو فناوری،و با در نظر گرفتن وضعیت موجود مولفه های مدیریت دانش در حوزه ستادی به ارائه راهکارهای ارتقای مدیریت دانش پرداخته است.این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی-پیمایشی و از نوع کاربردی می باشد.جامعه آماری شامل اعضای هیات علمی،کارشناسان،روسای ادارات و مدیران حوزه ستادی که 594 نفر می باشد.برای جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از -t استودنت و آزمونهای آنالیز واریانس و جفت میانگین تیماری دانکن و نرم افزار Spssو Statistica 6.0 بهره گرفته شده است.روایی پرسشنامه توسط اساتید صاحب نظر در حوزه این تحقیق به تایید رسیده است.پایایی پرسشنامه نیز با انجام آزمون آلفای کرونباخ(0.961) اثبات شد.یافته های تحقیق نشان میدهد که وضعیت مدیریت دانش در معاونتهای پژوهشی و فناوری و فرهنگی و اجتماعی در وضعیت مطلوب،دفاتر حوزه وزیر و معاونت دانشجویی در حد متوسط و معاونتهای آموزشی و اداری مالی و مدیریت منابع در وضعیت نامطلوب قرار دارند.
 
 

کلیدواژه‌ها