بررسی اثربخشی تسهیلات صندوق تعاون (بانک توسعه تعاون) در توسعه تعاون

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی گروه مدیریت و حسابداری واحد بیله سوار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 عضو هئیت علمی گروه مدیریت و حسابداری واحد بیله سوار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

 
صندوقهای تعاون بخش عمده ای از نظام مالی محسوب و در برخی از کشورها،بزرگترین نهاد مالی به حساب می آیند.تامین مالی شرکتهای تعاونی،حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید یکی از علل اصلی تاسیس صندوقهای تعاون به شما ر می روند.این تحقیق به بررسی میزان همبستگی تسهیلات صندوق تعاون و اشتغالزایی در بخش تعاون می پردازد.اینکه آیا بین تسهیلات صندوق تعاون و اشتغالزایی در بخش تعاون رابطه معنی داری وجود دارد؟و اثر بخشی تسهیلات در اشتغالزایی از محل منابع داخلی بیشتر می باشد یا از محل منابع تبصره ای؟جهت پاسخ گویی به این سوالات نمونه ای مشتمل بر 45 داده-سال شعب صندوق تعاون در استان اردبیل طی دوره زمانی 84 تا88انتخاب گردید که برابر با کل جامعه آماری تحقیق می باشد.فرضیات تحقیق با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت.نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول نشان می دهد که بین تسهیلات صندوق عاون(به تفکیک مراحل پرداخت)و اشتغالزایی رابطه معنی داری وجود ندارد،همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم نشان می دهد که بین تسهیلات صندوق تعاون از محل منابع داخلی و اشتغالزایی رابطه معنی داری وجود دارد در حالیکه بین تسهیلات صندوق تعاون از محل منابع تبصره ای و اشتغالزایی رابطه معنی داری وجود ندارد و نیز می توان نتیجه گرفت که اثربخشی تسهیلات صندوق تعاون از محل منابع داخلی بیشتر از منابع تبصره ای می باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها