مقایسه رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم در ایران و سه عضو اوپک

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهارن جنوب

چکیده

 
در این تحقیق،با بهره گیری از مدل سازی واریانس شرطی و آزمون علیت گرنجر،رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم در ایران و سه کشور نفتی دیگر که از اعضای اوپک هستند،بررسی و مقایسه شده است.برای این منظور،از داده های فصلی سری شاخص قیمت مصرف کننده برای سالهای 1985 تا2009 استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از شواهد محکمی است که نشان می دهد در تمامی این کشورها تورم بالاتر به افزایش نااطمینانی تورم منجر می شود.ولی در جهت عکس تنها در ایران و ونزوئلا شواهدی دال بر رابطه علی از نااطمینانی تورم به تورم یافت می شود.
 
 
 

کلیدواژه‌ها