انگیزه افراد در ارسال پیام های الکترونیکی برای دیگران(بازار یابی ویروسی)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استادیار و مدیر گروه مدیریت بازرگانی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

 
با وجود افزایش محبوبیت بازار یابی ویروسی ،عوامل کلیدی اثرگذار بر این استراتژی نوپای بازار یابی همچنان ناشناخته باقی مانده است.پژوهش حاضر از میان این عوامل حیاتی،بر روی انگیزه مخاطبان شرکتها از ارسال پیامهای الکترونیکی دریافتی برای دیگران متمرکز شده است.در این پژوهش،ضمن مطالعه پیشینه و مبانی نظری این حوزه بازار یابی،اثر عوامل بالقوه1-نیاز به بخشی از یک گروه بودن،2-نیاز به متفاوت بودن3-نوع دوستی4-نیاز به رشد شخصی،بر روی تعداد ارسال های پیامهای الکترونیکی برای دیگران بررسی شده است.همچنین در این باره بحث شده است که آیا داشتن خصوصیت کنجکاوی بالا می تواند از طریق افزایش استفاده از پیامهای الکترونیکی بر تعداد ارسا لهای این افراد اثر گذارد.نتیجه پژوهش حاضر،که بر روی نمونه ای بالغ بر 300 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته است،نشان می دهد افرادی با نیاز به تعلق بیشتر ،نوع دوستی بیشتر،نیاز به رشد شخصی بیشتر و نیز خصوصیت کنجکاوی بیشتر از دیگران به ارسال پیامهای الکترونیکی تمایل دارند.
 
 

کلیدواژه‌ها