استفاده از رگرسیون انتقال هموار(STR)در پیش بینی سیکل های تجاری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده حقوق علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

 
پیش بینی سیکل های تجاری در اقتصاد کلان،اهمیت ویژه ای دارد  و بخش مهمی از فرایند تصمیم گیری و سیاست گذاری در اقتصاد را تشکیل می دهد.در سالهای اخیر،به مدلهای غیر خطی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی بیشتر توجه شده و گسترش به یادگیری این مدلها به بهبود چشمگیری در عرصه مدلسازی رفتار متغیرها در حیطه اقتصاد کلان و به ویژه اقتصاد مالی منجر شده است.در این مقاله،مدلی مناسب و قوی برای پیش بینی سیکل های تجاری با استفاده از رگرسیون انتقال هموار(STR)ارائه شده است.نتایج خطای بسیار کمی را نشان میدهد که بر کارایی قابل قبول مدل دلالت دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها