بررسی سطح توانمندی دانشی-فنی و رفتاری کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهراداری اصفهان

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان ،استاد راهنما و مشاور

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان

3 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان

چکیده

 

هدف این تحقیق سنجش توانمندی دانشی-فنی و رفتاری کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان(متشکل از مولفه های تحصیلات،تجربه کاری،مهارت فنی،ارتباطات موثر،خودانگیزی و خود کنترلی) و روش آن توصیفی-پیمایشی است.جامعه آماری آن 716 نفر(همه) کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان بودند و تعداد نمونه از جدول کرجسی و مورگان بایر 252 نفر به دست آمده است.برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ای مرکب از پرسشنامه محقق ساخته توانمندی دانشی-فنی پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی سییریا شرینک،پرسشنامه ارتباطات سوسمان و کریونوس و پرسشنامه خودکنترلی اشنایدر استفاده شده است که روایی محتوایی آن از نظر صاحبنظران تایید شده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده که برابر 0.85 است.نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آمار توصیفی آزمونهای t تک متغیره،tمستقل،تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون توکی تجزیه و تحلیل آماری شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که توانمندی کارکنان در مولفه های تحصیلات،تجربه کاری،مهارت فنی،ارتباطات موثر و خود انگیزی بالاتر از سطح متوسط و در مولفه خود کنترلی پایین تر از سطح متوسط است.همچنین از بعد مدرک تحصیلی،میان کارکنان دیپلمه و لیسانسه تفائتهایی وجود دارد و مشخص شد که شغل کارکنان لیسانسه یا کارشنای،تناسب بیشتری با تحصیلاتشان دارد تا کارمندان دیپلمه.اما از بعد جنسیت،سنوات خدمت و نوع استخدام،تفاوتی در سطح توانمندی کارکنان مشاهده نشد.

 

کلیدواژه‌ها