نقش سرمایه های فکری بر انعطاف پذیری و عملکرد مالی شرکتها با در نظر گرفتن متغیر تاخیر زمانی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

 
در اقتصاد مبتنی بر دانش،سرمایه فکری یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر ارزش بنگاه ها قلمداد می شود.همچنین،بنگاه های اقتصادی موفق با درجه بندی توان کسب سود پایدار و حفظ جریانهای نقدی مستمر ،اندازه گیری می شوند.نتایج به دست آمده از تحقیقات پیشین حاکی از برتری نقش سرمایه های فکری بر سرمایه های مالی و فیزیکی در ارزیابی بنگاه ها است.لذا،در این مقاله تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد و انعطاف پذیری مالی بررسی شده است.برای ارزیابی عملکرد مالی،از متغیرهای نرخ بازده دارایی ها،،کسب سرمایه،بازده غیر عادی انباشته و متغیر تاخیری هر یک از آنها،و برای ارزیابی انعطاف پذیری مالی،از متغیرهای جریانهای نقدی آزاد و جریانهای نقدی عملیاتی و همچنین متغیر تاخیری هر یک از آنها استفاده شده است.در انجام تحقیق،73 شرکت از مجموعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد.نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از تاثیر مثبت ،معنا دار و قوی سرمایه فکری بر جریانهای نقدی آزاد و تاثیر مثبت،معنادار و به نسبت قوی بر جریانهای نقدی عملیاتی و تاثیر مثبت،معنادار و ضعیف بر نرخ بازده دارایی ها و بازده غیر عادی انباشته شده است.همچنین تاثیر سرمایه فکری بر کسب سرمایه در سطح 90% و 95% اطمینان تایید نشد.تاثیر متغیر تاخیری هر یک از متغیرها نیز مثبت،معنادار و قوی بود.
 
 

کلیدواژه‌ها