ارزیابی ارتباط میان خالص دارایی عملیاتی(NOA)و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1387 تا1380

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

2 کارشناس ارشد حسابداری و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

چکیده

 
نرخ تصمیمات سرمایه گذاری از مهم ترین تصمیمات مربوط به مدیریت مالی است. سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه ای که یکی از مهم ترین جنبه های اینگونه تصمیمات است،به تخصیص سرمایه سرمایه گذاری هایی که منافع آنان در دوره های آینده تحقق می یابد،مربوط می شود.از آنجایی که منافع آینده را با اطمینان نمی توان مشخص کرد،به یقین سرمایه گذاری ها با ریسک همراه خواهد بود.بنابراین باید در رابطه با ارزش سرمایه گذاریها و ریسک آنها ارزیابی دقیقی به عمل آید.زیرا این دو عامل بر ارزش سهام شرکت در بازار اثر می گذارند.در این تحقیق،ارتباط میان خالص دارایی عملیاتی(NOA)و بازده سهام بررسی شده است.(ارتباط بین مانده NOA و مانده بازده سهام)و در فرضیه دوم،ارتباط میان تغییراتNOAو تغییرات بازده سهام بررسی شد.دارایی ها را به دو دسته جاری و ثابت،طبقه بندی کرده ایم تا بتوانیم در باره قدرت نقدینگی واحد تجاری،اطلاعات لازم را ارائه کنیم.طبق تحقیقی که در کشور آمریکا به وسیله چهار محقق به نامهای ژانگ،تئوه،هو،هیرشلیفر(HHTZ)صورت گرفته است،آنها به این نتیجه رسیدند که پیش بینی بازده سهام به خالص دارایی عملیاتی(NOA)ارتباط دارد و NOAپیش بینی کننده قوی برای بازده آتی سهام است.
در تحقیق پیش رو،از تحقیق همبستگی برای آزمون فرضیه استفاده شده است.علت استفاده از روش همبستگی،کشف همبستگی بین متغیرهاست.تحقیقهمبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی است که به بررسی همبستگی بین متغیرها می پردازد.نتیجه بررسی در فرضیه اول این بود که در بررسی مانده ها طی سالهای 82 تا85 ارتباط ضعیف مثبتی میان دو متغیر (NOAو بازده سهام) وجود دارد و در مجموع هم طی سالهای 80 تا87 ارتباط ضعیف مثبتی دیده شد.بنابراین در فرضیه دوم،این ارتباط،در هیچ کدام از دو حالت سال به سال و تلفیقی مشاهده نشد.
 
 

کلیدواژه‌ها