طراحی کارت امتیازی متوازن تجدید نظر شده در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با استفاده از برنامه ریزی خطی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

مدل کارت امتیازی متوازن به عنوان روشی جامع برای ارزیابی عملکرد سازمانها به کار می رود.در این مدل،با تمرکز بر استراتژی های سازمان و ایجاد ارتباط منطقی و صحیح با همه ابعاد انسانی(مناظر مالی ،مشتری،فرایندهای داخلی،رشد و یادگیری)برای رسیدن به اهداف آن سازمان و ارزیابی آنها یاری می رساند.در این مقاله هدف،بیان مفاهیم و سیر تکامل کارت امتیازی متوازن در ابعاد دولتی و خصوصی  و معرفی مناظر زنجیره تامین و پاسخگویی اجتماعی،به عنوان دو منظر جدید در کارت امتیازی متوازن و سپس تعیین سنجه ها برای هر یک از مناظر و رتبه بندی آنها به وسیله برنامه ریزی خطی است.
 

کلیدواژه‌ها