ارزیابی تاپیر سرمایه فکری در ایجاد ارزش افزوده(اقتصادی و بازار)

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 استادیار گروه حسابداری مرکز آموزش عالی رجا

3 کارشناس ارشد حسابداری واحد همدان

چکیده

در تحقیقات حسابداری،تلاش جدی بای بهبود فرآیند تصمیم سازی معطوف می شود.در رویکردهای مبتنی بر دانش،سرمایه فکری موضوعی محوری برای نیل به مزیت رقابتی است.زیرا مزیت رقابتی موضوعی مهم در تصمیم گیری تلقی می شود.در اقتصاد مبتنی بر دانش،از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش شرکتها بهره می جویند.موفقیت مدیران بنگاه های اقتصادی به استفاده اثربخش منابع کمیاب بستگی دارد.ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار به عنوان دو عامل از عوامل تعیین کننده ارزش و عملکرد شرکتها محسوب می شوند.از این رو هدف پژوهش حاضر،بررسی تاثیر سرمایه های فکری ب برخی از عوامل تعیین کننده ارزش و عملکرددر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1382 تا 1386است.برای آزمون فرضیه ها پس از پردازش اطلاعات به کمک صفحه گسترده Excelو نرم افزارSPSS ضریب همبستگی پیرسون محاسبه و تحلیل رگرسیون انجام شد.از تعداد 388 شرکت به روش حذف سیستماتیک،تعدادی حذف شد و در نهایت تعداد 166 شرکت باقی ماند،سپس با اعمال نمونه گیری طبقه ای کوکران،تعداد 63شرکت،به عنوان نمونه  نهایی انتخاب شد.نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از ارتباط معنی دار و مثبت سرمایه فکری با ارزش افزوده شرکتها است.به عبارت واضح تر با افزایش سرمایه فکری شرکتها،ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار آنها نیز افزایش می یابند.قدرت تبیین سرمایه فکری در ارزش افزوده بازار شرکتها بیشتر از ارزش افزوده اقتصادی آنها است.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها