تأثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

در پژوهش حاضر درصدد بررسی برخی عوامل مؤثر بر عملکرد بانک‌های تجاری در ایران هستیم و به‌طور خاص، اثرات نوسانات بازار سهام، رقابت بانکی، توسعۀ بازار سهام و توسعۀ بخش بانکی را بر عملکرد بانک‌ها بررسی می‌کنیم. عملکرد بانک‌ها در این پژوهش، با استفاده از متغیرهای ارزش افزودۀ اقتصادی(EVA)، متوسط بازدۀ دارایی‌ها(ROAA) و متوسط بازدۀ حقوق صاحبان سهام(ROAE) سنجیده شده است. پژوهش حاضر از نوع پس‌رویدادی(با استفاده از اطلاعات گذشته)، و از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعۀ آماری مورد مطالعه، شامل کلیۀ بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ زمانی 1392- 1387  است.  یافته‌های پژوهش، حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 % بین متغیرهای توسعۀ بازار سهام و رقابت بانکی، با متغیر وابستۀ EVA، رابطۀ معکوس و معنادار وجود دارد و بین متغیرهای میانگین بازدۀ ماهانۀ سهام و توسعۀ بخش بانکی با متغیر وابستۀ EVA رابطه‌ای مستقیم برقرار است. به‌علاوه، در سطح اطمینان 95 % ، تمامی متغیرها به‌جز «توسعۀ بخش بانکی»، رابطۀ معناداری با متغیر وابسته ROAA دارند. بین متغیرهای میانگین بازدۀ ماهانۀ سهام و توسعۀ بخش بانکی با متغیر وابستۀ  ROAA رابطه‌ای مستقیم برقرار است. و در سطح اطمینان 95 %، رابطۀ معناداری بین تمامی متغیرها به‌جز «رقابت بانکی» با متغیر وابسته ROEA وجود دارد. رابطۀ متغیر توسعۀ بازار سهام، با متغیر وابستۀ ROEA، به‌صورت معکوس و معنادار است. علاوه بر آن، بین متغیرهای میانگین بازدۀ ماهانۀ سهام و توسعۀ بخش بانکی با متغیر وابستۀ ROEA رابطه‌ای مستقیم و معنادار برقرار است. 

کلیدواژه‌ها