بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 استادراهنما

چکیده

عدم تقارن اطلاعاتی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر با مسائل نمایندگی و سرمایه‌گذاری ارتباط عمیقی پیدا کرده است. اعتقاد بر این است که عدم تقارن اطلاعاتی  به ناکارآیی بازار منجرمی‌شود و درنهایت، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، با استفاده از داده‌های 80 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ زمانی سال‌های 1388 تا 1392، این موضوع بررسی شده است. به این منظور از دامنۀ قیمت پیشنهادی خرید و فروش به‌عنوان شاخصی برای محاسبۀ عدم تقارن اطلاعاتی استفاده شد. مدل رگرسیونی پژوهش از روش داده‌های ترکیبی است و از روش رگرسیون کمترین مربعات تعمیم‌یافته برای برازش الگو استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر مثبت و معناداری بر ریسک سرمایه‌گذاری شرکت ها دارد.

کلیدواژه‌ها