رتبه‌بندی معیارهای مدل گوردن با استفاده از فرایند تحلیل شبکه(ANP) در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

براساس چشم‌انداز مدل Gorden و به‌کارگیری ضوابط و معیاهای متعدد تصمیم‌گیری، در این پژوهش برآنیم تا عوامل بانفوذ و میزان سود سهام و نیز نرخ کاهشی و نرخ رشد آن را بررسی کنیم. هدف و منظور ما، بنانهادن یک مدل تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری و نیز مهیاکردن یک مدل مناسب انتخاب سهام برایِ به‌دست‌آوردن بیشترین سود است. دراین پژوهش برای سنجش رابطۀ متقابل میان متغیرهای مدل تصمیم‌گیری از روش(ANP) و یا پروسۀ تحلیلی شبکه استفاده کردیم و چهار صنعت برتر در بورس، ازمیان صنعت‌های موجود در سال‌های 90 و 91 را بررسی کردیم. در ادامه، برای رتبه‌بندی جامعۀ مورد بررسی که شامل صنعت خودروسازی، شیمیایی، مؤسسات مالی و مخابرات است، از تکنیک تاپسیس استفاده کردیم. یافته‌ها نشان می‌دهد، از میان معیارهای اصلی گوردن، نرخ کاهشی و سود سهام پرداختی، به ترتیب، بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده است. نرخ کاهشی تحت‌تأثیر بتای بازار و سود سهام تحت‌تأثیر نرخ رشد درآمد قرار دارد. به‌علاوه، براساس این ادبیات، نرخ کاهشی دارای یک رابطۀ خودتأثیری است. در میان هشت معیار و ضابطۀ تحلیلی، نرخ ریسک و بتای بازار مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری است. در تحلیل سهام شرکت‌های صنعت شیمیایی نسبت به سایر صنایع، سرمایه‌گذاری بهتری را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها