تأثیر هدفمندی یارانه بر میزان تقاضای آب مصرفی شهری مورد مطالعه: شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 استاد راهنما

3 استاد مشاور

چکیده

حاکمیت اقلیم های خشک و نیم هخشک در پهنۀ وسیعی از کشور و افزایش مصرف آبِ ناشی از رشد جمعیت و رشد شهرنشینی در سا لهای
اخیر، برنام هریزی دقی قتر و عملکرد کارآتر در راستای تخصیصِ بهینه و حفاظت از منابع آبی کشور را ضروری م یسازد. در این مقاله، تابع
تقاضای آب شهری تهران، باتوجه به تأثیر متغیر یارانه بر آن، بررسی شده است. برای برآورد این تابع، از داد ههای سری زمانی ماهانۀ دورۀ
1382 استفاده شده است. مدل برازش شده مبتنی بر حداکثرسازی تابع مطلوبیت استون  گری و رویکرد مد لهای خودرگرسیونی - زمانی 1393
و روابط ه مانباشتگی هستند. نتایج پژوهش، نشان داد، هدفمندی یارانه در مقدار تقاضای آب شهری تأثیر نداشته است؛ ب هعلاوه، تقاضای آب
شهری تهران، با قیمت آب و قیمت سایر کالاها رابطۀ عکس و با درآمد، رابطۀ مستقیم دارد. تقاضای آب شهری این شهر، نسبت به قیمت
آب و قیمت کالاهای دیگر، ب یکشش و نسبت به درآمد، کالایی ضروری است.

کلیدواژه‌ها