شوک نقدشوندگی سهام و بازدۀ مورد انتظار آن )مورد مطالعه: شرکت های پذیرفت هشده در بورس اوراق بهادار تهران(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد راهنما

2 نویسنده مسئول

چکیده

سرعت و قابلیت نقدشوندگی سهام از عوامل مهم تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. سرمایه گذاران در انتخاب گزین ههای
سرمای هگذاری، علاوه بر ریسک و بازده، به میزان نقدشوندگی آنها توجه خاصی دارند. هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ بین شوک نقدشوندگی
سهام و بازدۀ مورد انتظار آن در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعۀ آماری، شامل کلیۀ شرک تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
1386 (، به عنوان نمونه، مورد مطالعه - تهران است که پس از روش غربالگری، تعداد 115 شرکت از بین جامعۀ آماری برای دورۀ 6 ساله) 1391
قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و متغیرهای پژوهش، شامل شوک نق دشوندگی سهام و بازدۀ مورد انتظار است که با
تکنی کهای آماری بررسی شد. یافت ههای این پژوهش، بیانگر آن است که بین شوک نقدشوندگی سهام و بازدۀ مورد انتظار آن در شرک تهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه ای معنادار و ب هصورت مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها