بررسی راهکارهای ارتقای نوآوری محصول در یک بنگاه تولیدی )مطالعۀ موردی: شرکت ملی شیمی کشاورز(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

نویسنده مسئول

چکیده

نوآوری، به عنوان یک مؤلفۀ کلیدی و راهبردی برای رقابت یبودن مل تها، یکی از عوامل اصلی زیربنایی رقاب تپذیری بی نالمللی کشورها
و بهر هوری آنها، محور رشد خروجی و بهر هوری، محرک کلیدی رشد بهر هوری نیروی کار و منبع اصلی شکوفایی اجتماعی، به عنوان عاملی
کلیدی در پویای یهای صنعت، هم ازلحاظ ترکیب، هم سازما ندهی و جزئی حیاتی برای تقویت بهر هوری و عاملی تعیین کننده برای موفقیت
اقتصادی معرفی شده است. در این میان، نوآوری محصول، به منزلۀ جنب های مهم از نوآوری، بسیار توجه صاح بنظران را جلب کرده است.
در پژوهش حاضر سعی شده است تا از منظری نو، راهکارهای نوآوری محصول در شرکت ملی شیمی کشاورز، به عنوان یک بنگاه تولیدی،
بررسی شود. روش پژوهش حاضر، توصیفی  پیمایشی بوده است. پژوهشگر، کلِّ جامعۀ آماری پژوهش، یعنی همۀ مدیران و کارکنان ستادی
شرکت ملی شیمی کشاورز، به حجم 53 نفر را مورد مطالعه قرار داده است. البته 48 پرسشنامه از میان پرسشنام ههای توزیع شده به محقق
برگشت داده شده است. ابزار گردآوری داد هها، یک پرسشنامۀ محقق ساخته است که پژوهشگر، با اخذ مشورت استادان راهنما و مشاور، روایی
0(، از پایایی آن نیز اطمینان حاصل کرده است. تحلیل / آن را احراز کرده است و با محاسبۀ آلفای کرونباخ و حصول مقدار مطلوب)معادل 821
نشان داد، فعالی تهای مدیریت کیفیت، توانایی یادگیری سازمانی، ب هکارگیری ابزارهای فناوری ،SPSS آماری یافت هها به کمک نرم افزار آماری
اطلاعات و نوآوری فرایند، همبستگی مثبت و معن یداری با نوآوری محصول در شرکت ملی شیمی کشاورز دارد. بنابراین، بهبود هریک از آنها
می تواند ب همنزلۀ راهکاری برای ارتقای نوآوری محصول در شرکت ملی شیمی کشاورز تلقی شود.

کلیدواژه‌ها