رابطۀ بین تغییرپذیری سود و پی شبینی سود با استفاده از شبکۀ عصبی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نویسنده مسئول

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطۀ بین تغییرپذیری سود و پی شبینی سود، با استفاده از شبکۀ عصبی در شرک تهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر، از نوع مطالعۀ کتابخانه ا ی و تحلیلی  علّی بوده و مبتنی بر تحلیل داد ههای تابلویی)پانل دیتا( و
شبکۀ عصبی است. در این پژوهش، اطلاعات مالی 98 شرکت از 19 صنعت در بورس اوراق بهادار تهران در طی دورۀ زمانی 1388 تا 1393
استفاد هشده MINITAB و EVIEWS و 8 EXCEL بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیلِ نتایج ب هدست آمدۀ پژوهش نیز از نرم افزارهای
است. یافت ههای پژوهش نشان داده است که رابطۀ معناداری بین تغییرپذیری سود و پی شبینی سود وجود دارد. ب هعلاوه، مدل شبکۀ عصبی در
پی شبینی سود، عملکرد بهتری نسبت به رگرسیون دارد.