روابط بین محیط، استراتژی بازاریابی و عملکرد سازمان در شرکت های صنایع غذایی در استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

نویسنده مسئول

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی روابط بین محیط، استراتژی بازاریابی و عملکرد در سطوح تجاری سازمان در شرک تهای صنایع مواد غذایی
انجام شده است. از این رو، ازلحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نظر نوع پیمایشی است. این پژوهش دارای 2 فرضیۀ اصلی و
9 فرضیۀ فرعی است. جامعۀ آماری این پژوهش، مدیران فروش، سرپرستان فروش و کارشناسان فروش صنایع مواد غذایی هستند. براساس
فرمول کوکران، حجم نمونه 384 نفر است. برای تست نرما لبودن داد هها از آزمون کلموگروف  اسمیرنف و برای بررسی پایایی پرسشنام هها از
آلفای کرونباخ استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار لیزرل انجام شد. از پرسشنامه برای جم عآوری اطلاعات استفاده شد. پس
از تجزیه و تحلیل داد هها، تمامی فرضی ههای پژوهش مورد پذیرش قرار گرفت و نتیجه گرفته شد، جذابیت بازار، موقعیت رقابتی و استرتژ یهای
بازاریابی بر عملکرد شرک تهای صنایع مواد غذایی تأثیر مثبت و معن یداری دارد.

کلیدواژه‌ها