ارتباط بین ریسک سقوط آتی قیمت سهام با گزارشگری مالی غیرشفاف در شرکت‌های با درصد سهام شناور آزاد پایین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

از آنجا که مدیران، همواره به‌دنبال جلب رضایت تأمین‌کنندگان سرمایۀ شرکت‌ها هستند، سعی می‌کنند، اطلاعات منتشره، منطبق با تمایلات آنان باشد. در‌نتیجه، به‌نظر می‌رسد، وجود بی‌ثباتی و عدم شفافیت سود، ریسک سقوط قیمت سهام را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. شفافیت اطلاعات مالی، همواره به‌عنوان یکی از مؤثرترین متغیر‌ها در تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی مطرح بوده است. سرمایه‌گذاران برای رسیدن به هدف خود که همانا کسب بازدۀ مطلوب از سرمایه‌گذاری خود است، نیازمند آن‌اند که اطلاعات به‌طور شفاف و همگن و در زمان مناسب، دراختیار آنها قرار گیرد. یکی از مواردی که به‌تازگی در ایران مطرح‌ شده و در انتخاب و خرید سهام مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است، میزان سهام شناور آزاد شرکت‌ها است. در این پژوهش، گزارشگری مالی غیرشفاف و تأثیر آن بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، با درنظرگرفتن سهام شناور آزاد در دورۀ زمانی 1386 تا 1393، بررسی ‌شده است. درمجموع، 458 مشاهده برای دورۀ پژوهش استفاده شد که ازطریق روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک درمجموع تعداد 118 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، به‌عنوان نمونۀ آماری پژوهش، انتخاب شد.
برای جمع‌آوری مبانی نظری پژوهش، از روش کتابخانه‌ای و برای جمع‌آوری اطلاعات آماری، از صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن استفاده ‌شده است. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام می‌شود. به‌علاوه، برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و استخراج نتایج پژوهش، از نرم‌افزارهای Excel و Eviews8 استفاده شده است. این پژوهش دارای یک فرضیه است که برای آزمون آن،‌ از مدل‌ رگرسیون لجستیک استفاده می‌شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین گزارشگری مالی غیرشفاف و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌هایی با سهام شناور آزاد پایین، رابطۀ معنی‌داری وجود دارد.
     

کلیدواژه‌ها