تأثیر دورۀ تصدی حسابرس بر کیفیت افشای اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد حسابداری واحد علوم تحقیقات

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطۀ دورۀ تصدی حسابرس با کیفیت افشا است . نمونۀ این پژوهش، شامل 94 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، در طی سال‌های 1384 تا 1392 است. ازلحاظ نظری، دورۀ تصدی ازطریق تأثیر بر کیفیت و استقلال حسابرسی می‌تواند بر کیفیت افشای اطلاعات تأثیر بگذارد. برای سنجش متغیر کیفیت افشا از امتیازهای متعلق به هر شرکت استفاده می‌شود. این امتیازها ازسوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و ازطریق اطلاعیۀ «کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب» استخراج شده است. از این رو، هدف ما در این پژوهش، بررسی رابطۀ بین دورۀ تصدی حسابرس و کیفیت افشا با بهره‌گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه و تفکیک دورۀ تصدی حسابرس به دو دورۀ کوتاه‌مدت و بلندمدت است. نتایج پژوهش، بر وجود یک رابطۀ مثبت و معنادار بین دورۀ تصدی حسابرسی و کیفیت افشا دلالت دارد. به عبارت دیگر، با افزایش دورۀ تصدی حسابرس، کیفیت افشای اطلاعات افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها