تأثیر تصمیم‌گیری‌های قوۀ قضاییه، مقننه و مجریه بر توانگری شرکت بیمه در بخش بیمۀ جانی شخص ثالث در سال 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد نراق

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده

پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تصمیم‌گیری‌های قوۀ قضاییه، مقننه و مجریه با توانگری شرکت بیمه در بخش بیمۀ جانی شخص ثالث در سال 1393 است. بنابراین، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفیـ پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل کارشناسان و مدیران صنعت بیمه، با تعداد 260 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 150 نفر درنظر گرفته شده است. روش نمونه‌گیری پژوهش، تصادفی ساده است. برای بررسی تأثیر تصمیم‌گیری‌های قوۀ قضائیه، مقننه و مجریه، با توانگری شرکت بیمه در بخش بیمۀ جانی شخص ثالث، از پرسشنامۀ محقق‌ساخته که دارای شش مؤلفه و 15 گویه، با مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت بود، استفاده شد.
پایایی پرسشنامه، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87 % تعیین شد که نشان‌دهندۀ پایایی مناسب ابزار اندازه‌گیری بود. پس از جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل آنها در دو سطح توصیفی و استنباطی، با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد، تعیین سقف تعهدات بیمه‌گر(تعیین و اعلام میزان دیه) ازسوی قوۀ قضائیه، تفسیر قوانین ازطریق قضات در رسیدگی به دعاوی بیمه‌گذاران و بیمه‌گر، روند کند و طولانی‌بودن پرونده‌های خسارت، تعیین و تغییرات قوانین بیمه ازطریق قوۀ مقننه، تعیین سقف حق بیمه و شرایط بیمه‌نامه‌ها، قراردادها و خسارات پرداخت‌شدۀ قوۀ مجریه در توانگری شرکت بیمه، در بخش بیمۀ جانی شخص ثالث، تأثیر به‌سزایی دارد. ولی تعیین سهم و عوارض تحمیلی ازطریق قوۀ مقننه به شرکت‌های بیمه در توانگری شرکت بیمه، در بخش بیمۀ جانی شخص ثالث تأثیر ندارد.
 

کلیدواژه‌ها