چرخۀ عمر و ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش درماندگی مالی و عملکرد مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشجوی دکتری تخصصی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد، پردیس بین‌المللی کیش

چکیده

سقوط قیمت سهام، یک پدیدۀ واگیردار در سطح بازار است. به این معنا که کاهش قیمت سهام، فقط به یک سهام خاص منحصر نمی‌شود؛ بلکه تمام انواع سهام موجود در بازار را شامل می‌شود. موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام، طی سال‌های اخیر و به‌ویژه بعد از بحران مالی سال 2008، توجه بسیاری از دانشگاهیان و افراد حرفه‌ای را به خود جلب کرده است. این تغییرات، به دو صورتِ سقوط و جهش قیمت سهام رخ می‌دهد. هدف از این پژوهش، سنجشِ رابطۀ بین چرخۀ عمر و ریسک سقوط قیمت سهام با درنظرگرفتن نقش  درماندگی مالی شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است. دورۀ زمانی پژوهش، شامل 5 سال متوالی از 1389 تا 1393 و نمونۀ آماری پژوهش، شامل 195 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش آزمون فرضیات در پژوهش حاضر، روش داده‌های پانل[1] است که با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای EVewis8ء، R3.1ء، SAS 9.4 و EXCEL2010 انجام‌ شده و باتوجه به خروجی‌های نرم‌افزار، معنی‌داری روابط بین متغیرها بررسی شده است. نتایج نشان داد، میانگین ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌ها در مراحلِ چرخۀ عمر شرکت‌ها، تفاوت معناداری دارند و میانگین ریسک سقوط قیمت سهام در مرحلۀ افول، دارای  بیشترین مقدار است. به‌علاوه، نتایج بیانگر آن است که میانگین ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت‌های زیان‌ده و ورشکسته و در مرحلۀ افول، دارای بیشترین مقدار  است و شرکت‌های واقع در مرحلۀ بلوغ و رشد و سودآور، و نیز شرکت‌های واقع در مرحلۀ بلوغ و ورشکست‌نشده، در گروه‌های یکسان و دارای کمترین ریسک سقوط قیمت سهام هستند. 
 [1].

کلیدواژه‌ها