جایگزینی استانداردهای بین‌المللی به‌جای استانداردهای ایران نظر حسابرسان برای جلوگیری از ارائه صورت‌های مالی نادرست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب

چکیده

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند. استانداردهای حسابداری بیان می‌کنند که چه اطلاعاتی باید در گزارشگری مالی تهیه شوند. استانداردهای حسابداری با کیفیت بالا برای عمل و کارکرد کارآی بازارهای سرمایه ضروری هستند،؛ چراکه تصمیمات مربوط به تخصیص سرمایه به‌‌طور فزاینده‌ای بر اطلاعات مالی قابل ‌فهم و معتبر اتکا می‌کنند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، بررسی جایگزینی استانداردهای حسابداری بین‌المللی به‌جای استانداردهای حسابداری ایران و  نظر خواهی از حسابرسان برای جلوگیری از ارائة صورت‌های مالی نادرست است.
جامعة آماری این پژوهش را مؤسسات عضو جامعة حسابداران تشکیل داده‌اند که در طی سال 1394، اقدام به گردآوری اطلاعات لازم شده است. برای جمع‌آوری مبانی نظری پژوهش، از روش کتابخانه‌ای و برای جمع‌آوری اطلاعات آماری از پرسشنامه استفاده شده است. از ضریب آلفای کرونباخ برای روایی و پایایی پرسشنامه، و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون فریدمن و برای تجزیه و تحلیل از نرم‌افزار  SPSS21 استفاده شد.
در پژوهش حاضر، استانداردهای حسابداری ایران و استاندارد بین‌المللی دربارة اجاره‌ها را با هم مقایسه کردیم که فرضیه‌های ما مبنی بر قابل اتکا نبودن ، قابل فهم نبودن ، قابلیت مناسب نبودن استاندارد حسابداری ایران نسبت به استاندارد بین‌المللی رد شد. نتیجه می‌گیریم که استاندارد حسابداری ایران، نسبت به استاندارد بین‌المللی از دیدگاه قضاوت حسابرسان، دارای درجة قابلیت اتکا، قابل فهم بودن، قابلیت مناسب بودن بیشتری است و از ارائة صورت‌های مالی نادرست جلوگیری خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها