رابطۀ بین جریان وجوه نقد عملیاتی و ویژگی‌های چرخۀ عمر شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد - تهران جنوب،

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد - تهران جنوب،

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطۀ بین جریان وجوه نقد عملیاتی و ویژگی‌های چرخۀ عمر شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، ویژگی‌های چرخۀ عمر شرکت از جنبۀ اندازۀ شرکت، سن شرکت، هزینۀ سرمایه و رشد فروش بررسی شده است. نمونۀ مورد مطالعه، متشکل از 495 سال ــ شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های 1393-1389 است. نتایج پژوهش، حاکی از آن بود که بین خالص جریان‌های نقد عملیاتی و ویژگی‌های چرخۀ عمر شرکت، رابطۀ معناداری وجود دارد؛ به‌طوری که شرکت‌هایی که مخارج سرمایه‌ای و رشد فروش بالایی دارند،
جریان نقد عملیاتی بیشتری را نشان خواهند داد؛ زیرا دامنۀ درک آنها دربارة سودهای اقتصادی، نسبت به زیان‌های اقتصادی، متفاوت است. جریان‌های نقد عملیاتی، هماهنگ با عمر و اندازة شرکت کاهش می‌یابد. با افزایش اندازة شرکت، ثبات و پایداری آن در بازارهای رقابتی رشد می‌کند و از تغییرات زمانی جریان‌های نقدی، کاسته، و نوسان‌های آن نیز محدود خواهد شد.

کلیدواژه‌ها