اقلام تعهدی، جریان‌های نقدی و سود عملیاتی در مقطع بازدۀ سهام باتوجه به نسبت شارپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بین الملی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران

2 دانشجوی دکترای، حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد بین‌الملل کیش- تهران جنوب، گروه حسابداری.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش اجزای جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی و محتوای اطلاعاتی آنها در پیش‌بینی جریان‌های نقدی و سود است. در این راستا، چهار فرضیۀ تـدوین و برای آزمون این فرضیه‌ها از الگوی رگرسیون پانلی استفاده شد. نتـایج آزمـون نمونـة پـژوهش نشـان دادنـد، جزء نقدی و تعهدی سود بر بازدۀ آتی سهام تأثیر معناداری دارد؛ ولی تأثیر جزء تعهدی نسبت به جزء نقدی بزرگ‌تر است. به‌علاوه، نتایج بیانگر آن است که تأثیر جزء تعهدی سود بر بازدۀ آتی سهام، تفاوت معناداری با میزان تأثیر جریان نقدی سود بر بازدۀ آتی سهام در شرکت‌های دارای نسبت شارپ متفاوب دارد. شرکت‌هایی با میزان معیار شارپ بالاتر، بازده را با تقبل ریسک کمتری دریافت خواهند کرد

کلیدواژه‌ها