ارزیابی پویایی‌های رابطۀ بازار ارز، بازار سهام و بازار مسکن در ایران، با استفاده از یک مدل گارچ چندمتغیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

این مقاله، با استفاده از مدل خودرگرسیون‌برداری (VAR) و خودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره (MGARCH)، پویایی رابطۀ بین بازار مسکن، شاخص کلِّ بازار سهام و نرخ ارز واقعی مؤثر در ایران را به‌صورت تجربی تحلیل می‌کند. به این منظور، از داده‌های ماهانۀ دورۀ فروردین ۱۳۸۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵ استفاده شده است. براساس نتایج به‌دست‌آمده، هیچ اثر معنی‌داری از بازدۀ سایر بازارها بر بازدۀ بازار مسکن وجود ندارد؛ اما اثرات منفی و معنی‌داری از بازدۀ بازار سهام بر بازدۀ بازار ارز وجود دارد، همچنین، اثرات معنی‌دار و منفی از بازدۀ بازار مسکن بر بازدۀ بازار ارز وجود دارد. علاوه بر این، در پژوهش حاضر، اثر نوسانات همزمان بین بازار مسکن، بازار ارز و بازار سهام، بررسی شده است. نتایج این بررسی ها نشان می‌دهند، هریک از بازارها، از یکدیگر مستقل نیستند و نوسانات در یک بازار، علاوه بر اثرگذاری بر خود آن بازار، بر دیگر بازارها نیز تأثیر می‌گذارد. به‌دلیل وجود درجه‌ای از نوسانات همزمان در بین این سه بازار، سیاست‌گذاران می‌توانند برای کاهش خطای تصمیم‌گیری، در راستای سیاست‌گذاری دربارۀ یک بازار، ابزارهای سیاستی در دیگر بازارها را هم درنظر بگیرند. به‌علاوه، سرمایه‌گذاران، با تخصیص سرمایۀ خود بین این سه بازار، قادر خواهند بود، ریسک حاصل از سرمایه‌گذاری خویش را کاهش دهند. 

کلیدواژه‌ها