هزینة نمایندگی و رشد شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی هزینة نمایندگی و رشد شرکت در سال‌های شرکت‌های‌ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، رشد شرکت با دو متغیر رشد دارایی و رشد فروش نشان داده می شود. با نمونه‌ای مشتمل بر 168 شرکت در طی سال‌های 1389 تا 1393، و با کمک روشهای رگرسیون حداقل مربعات تعمیم‌یافته، فرضیه‌های پژوهش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که هزینة نمایندگی با رشد دارایی‌ها و رشد فروش شرکت، رابطه‌ای معنادار دارد. همچنین، این پژوهش نشان می‌دهد که اندازة شرکت و سیاست تقسیم سود، بر رشد دارایی‌ها و رشد فروش شرکت تأثیر معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها