تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطة بین کیفیت حسابرسی با سطح وجه نقد نگهداریشده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد گروه حسابداری دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعه‌ دربارۀ تأثیر تخصص حسابرس در صنعت، بر رابطۀ بین کیفیت حسابرسی با سطح وجه نقد نگهداری‌شده در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت‌های مالی 81 شرکت در دورۀ زمانی 1394-1390 گردآوری شده است. در این پژوهش، متغیر مستقل، کیفیت حسابرسی و متغیر وابسته، سطح نگهداشت وجوه نقد است. یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر، بیانگر این است که تخصص حسابرس در صنعت، بر رابطۀ بین کیفیت حسابرسی با سطح وجه نقد نگهداری‌شده بی‌تأثیر است. به عبارت دیگر، میزان وجوه نقد نگهداری‌شده، به عواملی غیر از کیفیت حسابرسی و تأثیر متقابل تخصص حسابرسی در صنعت مربوط است.

کلیدواژه‌ها