بررسی بازدهی تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی، با استفاده از روش رگرسیون کوانتیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار وعضوهیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی

3 استادیار وعضو هیات علمی دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

شناسایی و تفکیک بازگشت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و آثار آن بر رشد اقتصادی، ازجمله موضوعاتی است که در عرصة صنعت و آموزش جای سؤال و بررسی دارد. از آنجا که هزینه‌های این نوع سرمایه‌گذاری معمولاً زیاد است، سیاست‌گذاران می‌خواهند مطمئن شوند که بازگشت واقعی آن چقدر است و چگونه می‌توان آن را اندازه‌گیری کرد. در این پژوهش، هدف اصلی، بررسی آثار غیرمستقیم تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورها است که در قالب مدل‌های تابلویی به روش رگرسیونی کوانتیل برآورد شده است. نتایج به‌دست‌آمده، حاکی از آن است که رابطة مثبت و معنا‌داری بین مخارج R&D و اختراعات، و نیز اختراعات و هزینه‌های آموزش با GDP در هر دو گروه کشورهای دارای درآمد بالا و درآمد متوسط رو به بالا وجود دارد. همچنین، در کشورهای با درآمد بالا، هرچه سطح درآمد کشوری بالاتر می‌رود، سرمایه‌های انسانی، یعنی آموزش نیروی انسانی و میزان اختراعات، نقش قالب‌تری را در توضیح رشد تولیدشان در مقایسه با نیروی کار و سرمایه‌های فیزیکی بازی می‌کنند؛ در حالی که در کشورهای با درآمد متوسط بالا، سرمایة فیزیکی، همچنان نقش قالب را در رشد تولید ناخالص داخلی دارد.

کلیدواژه‌ها