پیاده‌سازی رویکرد کانسی و مدل رضایت‌مندی مشتری در راستای بهبود کیفیت محصول (مطالعۀ موردی: پودر لباسشویی ارغوان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی ـ دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

درک و تشخیص درست نیاز کاربر، ازجمله عوامل کلیدی و امری حیاتی در فرایند طراحی و توسعة محصولات است. در میان روش‌های مختلف دریافت نیاز و اولویت‌بندی آنها ، در پژوهش حاضر، تلاش بر آن است، تا با استفاده از تلفیق روش مهندسی کانسی و مدل کانو، نیازهای احساسی مشتریان(کانسی)، شناسایی، دسته‌بندی و الویت‌بندی شود؛ درخصوص پودر لباسشویی ارغوان، رویکردی جدید ارائه شود، تا موجبات رضایت بیشتر مشتری فراهم آید.
 برای دستیابی به این هدف ، واژگان کانسی و مشتری شناسایی شدند؛ سپس از روش دلفی برای غربالگری واژگان کانسی استفاده شد. در ادامه، با استفاده از مدل کانو، واژگان کانسی غربال‌شده در چهار طبقة کانو، دسته‌بندی شدند و سپس واژگان موجود در هریک از طبقات، با استفاده از روش ANP وزن‌دهی و رتبه‌بندی شد. در ادامه، براساس واژگانی که بالاترین رتبه و برپایة روش پارتو، بیشترین وزن را داشتند، طراحی‌های پودر لباسشویی انجام شد و طراحی‌های انجام‌گرفته دراختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفت. سپس بهترین طرح از نظر مصرف‌کنندگان براساس واژگان کانسی مشخص شد. 

کلیدواژه‌ها