مقایسۀ کارآیی شرکت‌های بیمه در ایران و کشورهای حوزۀ منا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد وحسابداری -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

چکیده

نقش و جایگاه بالای صنعت بیمه در اقتصاد مدرن، حیاتی و اجتناب‌ناپذیر است، از مسائل مهم در این حوزه، کارآیی است. به‌علاوه، در سال‌های اخیر به مسئلة کارآیی در کشور توجه خاصی شده است. در سیاست‌های پیشنهادی برنامة ششم نیز بر این موضوع تأکید شده است. بررسی اجمالی شاخص‌های سطح نفوذ بیمه، تراکم بیمه‌ای و درصد حقِّ بیمة کشور از کلِّ حقِّ بیمة جهانی، حاکی از آن است که تاکنون این صنعت نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور کسب کند.
اولین گام در توسعة بیمه، این است که بررسی شود آیا بیمه‌ها در ایران باتوجه به امکانات خود کارآ عمل می‌کنند؟ به این منظور، صنعت بیمة ایران و سایر کشورهای حوزة منا مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش، برای اندازه‌گیری کارآیی فنی، از روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها و روش پارامتری برآورد تابع مرزی تصادفی(برای تشخیص عوامل مؤثر بر کارآیی شرکت‌های بیمه) و تعدیل روش ناپارامتری استفاده می‌شود. براساس نتایج حاصل، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و حجم ذخیرة فنی بر کارآیی صنعت بیمه، دارای اثر مثبت و معنادار است و صنعت بیمة ایران بیشترین کارآیی را در صنایع بیمة کشورهای حوزة منا دارد.
 

کلیدواژه‌ها