مطالعۀ رابطۀ بین سرمایۀ فکری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران(لیزینگ و بانک‌ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب پردیس بین المللی کیش،

2 دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران،

چکیده

دانش واقعی، منبعی برای افزایش عملکرد واحد تجاری محسوب می‌شود. بر همین اساس، هدف این پژوهش، مطالعة رابطة بین سرمایة فکری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعة آماری این پژوهش از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران(لیزینگ و بانک‌ها)، و باتوجه به شرایط انتخاب نمونه، مجموعة نمونه از «شرکت‎های لیزینگ و بانک‎ها» تشکیل‌شده است. برای آزمودن فرضیه‌ها از آزمون معنادار بودن معادلة رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد، بین سرمایة فکری و عملکرد مالی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین سرمایة فیزیکی و سرمایة ساختاری، با عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین سرمایة انسانی و عملکرد مالی، تأثیر معناداری مشاهده نشد.
 

کلیدواژه‌ها