رابطۀ بین معیارهای شخصیتی و رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت اجرایی کسب و کار(DBA) دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران،

2 دکترای اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات

چکیده

رفتارهای کاهندة کیفیت حسابرسی که ناشی از اعمال حسابرسان در طیِّ دورة حسابرسی است، سبب کاهش اثربخشی در جمع‌آوری شواهد حسابرسی می‌شود. این رفتارها می‌تواند کیفیت حسابرسی را تحت‌تأثیر قرار دهد و به اعتبار حرفه نیز خدشه وارد کند.هدف از پژوهش حاضر، شناخت رفتارهای کاهندة کیفیت حسابرسی رایج بین حسابرسان اجرایی در سطح ارشد و تبیین ارتباط آنها با شخصیت حسابرسان و تعهدات سازمانی آنهااست. به همین منظور، تعداد 215 پرسشنامه به‌عنوان نمونه، به روش نمونه‌برداری بدون جای‌گذاری برای مؤسسات حسابرسی خصوصی سراسر ایران، ارسال و داده‌های مورد نیاز، با استفاده از پرسشنامةتوزیع‌شده در بین جامعة ‌آماری پژوهش گردآوری شده است.بااستفاده از تحلیل‌های آماری، رگرسیون چندمتغیره و همبستگی پیرسون، تلاش شده است تا صحت فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گیرند.یافته‌های پژوهش، بیانگر آن استکه بروز رفتارهای کاهندة کیفیت حسابرسی مطرح‌شده در پژوهش، به‌طور مستقیم، دارای رابطة معنادار با شخصیت حسابرسان است. همچنین، بروز رفتارهای کاهندة کیفیت حسابرسی با تعهدات سازمانی، دارای رابطة معنادار به‌صورت معکوس است.

کلیدواژه‌ها