شاخص ریسک‌های کشوری بر تقاضای بیمه‌های بازرگانی (مطالعۀ موردی کشورهای حوزۀ منا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

2 nilfarrezaei@gmail.com

چکیده

در این پژوهش دربارة اثر شاخص ریسک‌های کشوری(سیاسی، اقتصادی و مالی) بر تقاضای بیمه‌های بازرگانی برای 16 کشور از حوزة منا، طی دورة زمانی 2014-2000 بررسی انجام شده است. به این منظور، با استفاده از داده‌های تابلویی، تأثیر متغیرهای مربوط به ریسک‌های کلان اقتصادی بر بیمه‌های بازرگانی بررسی شده است. در این پژوهش، متغیر تقاضای بیمة بازرگانی به‌عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل، تولید ناخالص داخلی سرانه، تابع انتقال ریسک، تورم، نرخ بهرة واقعی، سطح باسوادی و درجة شهرنشینی در قالب مدل لگاریتمی برآورد شده است. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که در تقاضای بیمه‌های بازرگانی، ریسک سیاسی بدون تأثیر بوده، در حالی که ریسک اقتصادی و مالی دارای اثر مثبت است.
 

کلیدواژه‌ها