بررسی تأثیر جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی بر پایداری سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران،

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

مدیران شرکت‌ها، ممکن است با استفاده از جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی، نوسان سود را کاهش دهند و پایداری آن را بهبود بخشند؛ عملی که پیامد آن، خلق اطلاعاتی است که ممکن است، به دور از واقعیت‌های اقتصادی باشد و به اخذ تصمیمات نادرست اقتصادی برای ذی‌نفعان منجر شود. بر این اساس، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی بر پایداری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، داده‌های مربوط به 93 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دورۀ 1389 تا 1394، به روش رگرسیون چندمتغیره، مبتنی بر تحلیل ترکیبی داده‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. قبل از آزمون فرضیه‌ها، بررسی پایایی داده‌ها، نشان داد که کلیۀ متغیرهای پژوهش دارای پایایی لازم هستند. نتایج تخمین رگرسیون، نشان می‌دهد که جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی بر پایداری سود، اثر مثبت و معناداری دارد. این یافته‌ها تأکید مجددی بر این نکته است که مدیران همچنان ازطریق فعالیت‌های عملیاتی بر دستکاری سود اقدام می‌کنند

کلیدواژه‌ها


بنی‌مهد، ب. و جلالی ‌علی‌آبادی، م. 1392. عوامل تعیین‌کننده در بیش‌نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی(پایان‌نامة کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم تحقیقات تهران).
بیات، م.؛ زلفی، ح.؛ میرحسینی، ا. 1394. «بررسی تأثیر پایداری سود بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 22(1)، 58-41.
ثقفی، ع. و هاشمی، س. 1383. «بررسی تحلیلی رابطة بین جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی، ارائة مدل برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 11(38)، 52-29.
رحمانی، ع. و منتظر‌قائم، ا. 1392. «آزمون تجربی انگیزه‌های مدیریت جریان نقدی حاصل از عملیات»، مجلة پژوهش‌های حسابداری مالی 5(1)، 51-29.
فخاری، ح. و عدیلی، م. 1391. «بررسی رابطة بین جریان‌های نقدی آزاد و مدیریت سود ازطریق فعالیت‌های واقعی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 19(70)، 78-63.
مرشدزاده، م.؛ قربانی، م.؛ شعبانی، ک. 1393. «پایداری سود، شرایط اقتصادی و ارزش محتوایی اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامة علمی ـ پژوهشی حسابداری مدیریت 7(23)، 103-85.
مشایخی، ب.؛ محمدآبادی، م.؛ حصارزاده، ر. 1388. «تأثیر محافظ هکاری حسابداری بر پایداری و توزیع سود»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 16(56)، 124-107.
نیکومرام، ه. و پازوکی، پ. 1394. «پاداش مدیریت و پایداری سود»، فصلنامة علمی ـ پژوهشی حسابداری مدیریت 8(24)، 71-61.
هاشمی، س. و مطلبیان، م. 1392. «بررسی رابطة جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی با بازدة سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، نشریة مطالعات حسابداری و حسابرسی 2(5)، 57-42.
همتی، ح.؛ پرتوی، ن.؛ حبیبی، م. 1391. «بررسی پایداری اجزای نقدی سود»، تحقیقات حسابداری و حسابرسی 4(15)، 74-60.
ولی‌پور، ه.؛ طالب‌نیا، ق.؛ جوان‌مرد، س. 1392. «بررسی تأثیر مدیریت سود بر کیفیت سود شرکت‌های دارای بحران مالی»، مجلة دانش حسابداری، 4(13)، 103-75.
Bartov, E.; Gul, F. A.; Tsui, J. S. 2000. “Discretionary-Accruals Models and Audit Qualifications”, Journal of accounting and economics 30(3), 421-452.
Cheng, C. A. & Hollie, D. 2008. “Do Core and Non-Core Cash Flows from Operations Persist Differentially in Predicting Future Cash Flows?”, Review of Quantitative Finance and Accounting 31(1), 29-53.
DeAngelo, L. E. 1988. “Managerial Competition, Information Costs, and Corporate Governance: The Use of Accounting Performance Measures in Proxy Contests”, Journal of accounting and economics 10(1), 3-36.
Dechow, P. M.; Richardson, S. A.; Tuna, I. 2003. “Why Are Earnings Kinky? An Examination of the Earnings Management Explanation”, Review of accounting studies 8(2-3), 355-384.
Lee, L. F. 2012. “Incentives to Inflate Reported Cash from Operations Using Classification and Timing”, The Accounting Review 87(1), 1-33.
Luo, M. 2008. “Unusual Operating Cash Flows and Stock Returns”, Journal of Accounting and Public Policy 27(5), 420-429.
Rapp, M. S. 2010. “Information Asymmetries and The Value Relevance of Cash Flow and Accounting Figures”, Problems and Perspectives in Management 12, 120-148.
Schipper, K. 1989. “Commentary on Earnings Management”, Accounting Horizons 3(4), 91-102.
 Sloan, R. 1996. “Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings? (Digest Summary)”, Accounting Review 71(3), 289-315.
Tomy, R. E. 2012. “Earnings Persistence over the Business Cycle”, Working Paper, Stanford University.
Zhang, R. 2006. Cash Flow Management, Incentives and Market Pricing. ProQues.