ارتباط بین ساختار سررسید بدهی و محافظه‌کاری حسابداری با تأکید بر نقش هزینه‌های نمایندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه ازاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین ساختار سررسید بدهی و محافظه‌کاری حسابداری با تأکید بر نقش هزینه‌های نمایندگی است. جامعۀ آماری پژوهش، شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است و از میان آنها، تعداد 83 شرکت، طی سال‌های 1386 تا 1393 به‌عنوان نمونه، انتخاب و مورد پژوهش واقع شده است. برای سنجش ساختار سررسید بدهی از نسبت بدهی‌های بلندمدت به کلِّ بدهی‌ها و برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری حسابداری، از دو مدل باسو (محافظه‌کاری شرطی) و مدل گیولی و هاین(محافظه‌کاری غیرشرطی) استفاده شده است. در این پژوهش، برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از مدل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، بین ساختار سررسید بدهی با محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین، نتایج نشان داد، هزینه‌های نمایندگی بر ارتباط بین ساختار سررسید بدهی و محافظه‌کاری شرطی تأثیر معنادار و منفی دارد، ولی بر ارتباط بین ساختار سررسید بدهی با محافظه‌کاری غیرشرطی تأثیر معناداری ندارد

کلیدواژه‌ها


اسدی، غلامحسین و جلالیان، رامین. 1391. «بررسی تأثیر ساختار سرمایه، سهام‌داران و بزرگی شرکت بر میزان اعمال محافظه‌کاری در شرکت‌ها»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 67.
بادآور نهندی، یونس؛ برادران حسن‌زاده، رسول؛ محمودزاده باغبانی، سعید. 1391. «تأثیر نظام راهبری شرکت بر میزان محافظه‌کاری در گزارشگری مالی»، مجلة پژوهش‌های حسابداری مالی 4.
برادران حسن‌زاده، رسول؛ بادآور نهندی، یونس؛ ذاکری، صغری. 1392. «بررسی تأثیر سطوح محافظه‌کاری گزارش‌های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، تحقیقات حسابداری و حسابرسی 19.
جبارزاده کنگرلویی، سعید؛ نورزاد دولت‌آبادی، محمد؛ فیضی، سمیه. 1391. «تأثیر ساختار بدهی بر محافظه‌کاری شرطی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامة بورس اوراق بهادار 20.
سلیمی، اعظم. 1394. تأثیر نظام راهبری شرکتی و ساختار بدهی بر محافظه‌کاری شرطی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران(پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی).
عباس‌زاده، محمدرضا؛ جباری، مهدی؛ فیض‌آبادی، ناصر. 1394. «ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت.
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1381)؛ استانداردهای حسابداری ایران، تهران، انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه 160.
مرادی، جواد و احمدی، غلامرضا. 1390. «تعیین عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در عرصة بازارهای ناقص»، پژوهش‌های حسابداری مالی 2. 
مران‌جوری، مهدی و علیخانی، راضیه. 1390. «بررسی رابطة بین محافظه‌کاری و فرضیة قرارداد بدهی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامة علمی ـ پژوهشی حسابداری مالی 8.
مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی (1385)؛ مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی، سازمان حسابرسی، نشریه 113.
مهرانی، ساسان و محمد‌آبادی، مهدی. 1388. «روش‌های اندازه‌گیری محافظه‌کاری»، مجلة حسابدار 20.
Ahmed Sheikh, N. & Wang, Z. 2011. “Determinants of Capital Structure: An Empirical Study of Firms in Manufacturing Industry of Pakistan”, Managerial Finance 37(2), 117-133.
Basu, S. 1997. “The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings”, Journal of Accounting and Economics 2, 3-37.
Betty, A.; Weber, J.; Yu, J. 2008. “Conservatism and Debt”, Journal of Accounting and Economics 45.
Givoly, D. & Hayn, C. 2000. “The Changing Time-Series Properties of Earnings, Cash Flows and Accruals: Has Financial Reporting Become More Conservative?”, Journal of Accounting and Economics 29(3), 287-320.
Givoly, D.; Hayn, C.; Natarajan, A. 2007. “Measuring Reporting Conservatism”, The Accounting Review 82(1), 65-106.
Grace Lee, H. S. 2009. “Conditional Conservatism, Agency Costs, and the Contractual Features of Debt”, Working Paper, University of Arizona, Eller College of Management.
Jing Li. 2012. “Accounting Conservatism and Debt Contracts: Efficient Liquidation and Covenant Renegotiation”, http://repository.cmu.edu/tepper.
Jungeun Cho & Won-Wook Choi. 2016. “Accounting Conservatism and Firms’ Investment Decisions”, The Journal of Applied Business Research 32(4).
Khurana, Inder K. & Wang, Changjiang. 2015. “Debt Maturity Structure and Accounting Conservatism”, Journal of Business Finance & Accounting 42(1) & (2), 167-203.
Korner, P. 2007. “The Determinants of Corporate Debt Maturity Structure: Evidence from Czech Firms”, Finance a úver - Czech Journal of Economics and Finance 57, 3-4.
Lehn, K. & Poulsen, A. 1989. “Free Cash Flow and Stockholder Gains in Going Private Transactions”, Journal of Finance 4(3), 771-787.
Madan, K. 2007. “An Analysis of the Debt-Equity Structure of Leading Hotel Chains in India”, International Journal of Contemporary Hospitality Management 19(5), 397-414.
McConnell, J. J. & Servaes, H. 1990. Additional Evidence on Equity Ownership and Corporate Value”, Journal of financial economics 27, 595-612.
Segura, A. & Suarez, J. 2010. “Liquidity Shocks, Roll-Over Risk and Debt Maturity”, available at www.ssrn.com.
Sunder, J.; Sunder, S. V.; Zhangc, J. 2009. “Borrower Conservatism and Debt Contracting”, Working Paper, Northwestern University.
Tarullo, Daniel. October 29, 2009. Regulatory Reform, Testimony before the Committee on Financial Services. U.S. House of Representatives, Washington, D.C.
Terra, P. R. S. 2011. “Determinants of Corporate Debt Maturity in Latin America”, European Business Review 23(1), 45-70.
Watts Ross L. (2003). Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications. Accounting Horizons: September 2003, Vol. 17, No. 3, pp. 207-221.