پیش‌بینی عوامل مؤثر بر خطر سقوط آتی قیمت سهام بر اساس روش شبکه عصبی شعاع‌مدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ، واحد اردبیل ، دانشگاه آزاد اسلامی ،اردبیل ، ایران

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، پیش‌بینی عوامل مؤثر بر خطر سقوط آتی قیمت سهام بر اساس روش شبکه عصبی شعاع‌مدار در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1388 تا 1393 است؛ که برای جمع‌آوری مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه‌ای، از کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقالات و برای جمع‌آوری اطلاعات آماری از صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن استفاده‌شده است. روش تجزیه‌وتحلیل در این پژوهش، روش شبکه عصبی شعاع‌مدار است و برای تجزیه‌وتحلیل از نرم‌افزار SPSS23 استفاده‌شده است. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که پیش‌بینی عوامل مؤثر بر خطر سقوط آتی قیمت سهام، بر اساس روش شبکه عصبی شعاع‌مدار امکان‌پذیر است و به ترتیب، هزینه اختیاری غیرعادی در اولویت اول، فرصت رشد در اولویت دوم، جریان نقدی عملیاتی غیرعادی در اولویت سوم، ساختار سرمایه در اولویت چهارم و اندازه شرکت در اولویت پنجم بر خطر سقوط آتی قیمت سهام تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


بادآور نهندی، ی. و تقی زاده خانقاه و. 1392. «بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‌گذاری»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 20، ش 2، ص 42-19.
سادات شجاعی، ز. 1394. تأثیر مدیریت واقعی سود و رقابت در بازار محصول بر خطر سقوط آتی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب).
شاهینی، م. 1392. «سقوط بازارهای سهام»، روزنامه دنیای اقتصاد، ش 3123، تاریخ چاپ: 09/11/1392.
فخاری، ح. و عدیلی، م. 1391. «بررسی رابطه بین جریان‌های نقدی آزاد و مدیریت سود از طریق فعالیت‌های واقعی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 19، ش 70، ص 78-63.
مشکی، م. و غیاثمند، م. 1392. «رابطه بین مدیریت سود بر اساس معیار درآمد و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری، گرگان، انجمن علمی و حرفه‌ای مدیران و حسابداران گلستان.
مؤمنی، م و فعال قیومی، ع، (1392)، تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS، انتشارات مؤلف.
Black F. & Chules, M. J. 1973. “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, Journal of Political Economy 81(3), 637-54.
Chen, J. Hong, H. Stein, J. 2001. “Forecasting Crashes: Trading Volume, Past Returns, and Conditional Skewness in Stock Prices”, Journal of Financial Economics 61, 345-381.
Cheng, P. Man, P. Yi, C. H. 2013. “The Impact of Product Market Competition on Earnings Quality”, Accounting and Finance 53(1), 137-162.
Cohen, D. & Zarowin, P. 2010. “Accrual-Based and Real Earnings Management Activities around Seasoned Equity Offerings”, Journal of Accounting and Economics 50(1), 2-19.
Duffee, Gregory R. 1995. “Stock Returns and Volatility: A Firm-Level Analysis”, Journal of Financial Economics 37(3), 399-420.
French, K. R. & Roll, R. 1986. “Stock Return Variances: The Arrival of Information and the Reaction of Traders”, Journal of Financial Economics 17(1), 5-26.
Gunny, K. 2010. “The Relation between Earnings Management Using Real Activities Manipulation and Future Performance: Evidence from Meeting Earnings Benchmarks”, Contemporary Accounting Research 27(3), 855-888.
Hong, H. & Stein, J. C. 2003. “Differences of Opinion, Short-Sales Constraints and Market Crashes”, Review of Financial Studies 16(2), 487-525.
Hutton, A. P. Marcus, A. J. Tehranian, H. 2009. “Opaque Financial Reports and the Distribution of Stock Returns”, Journal of Financial Economics 94(1), 67-86.
Kelly, M. 1994. “Correlation Stock Answer”, Risk 7(8), 40-43.
Kim, J.B. Li, Y. Zhang, L. 2011. “Corporate Tax Avoidance and Stock Price Crash Risk: Firm-Level Analysis”, Journal of Financial Economics 100(3), 639-662.
Roychowdhury, S. 2006. “Earnings Management through Real Activities Manipulation”, Journal of Accounting and Economics 42(3), 335-370.