تأثیر اجرای برنامة خصوصی سازی در شاخص قیمت بورس تهران(TEPIX)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بازنشسته ، دانشکده اقتصاد حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

   
در این مطالعه با بررسی داده‌های فصلی شاخص قیمت سهام بورس تهران، نقدینگی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی از طریق بورس و مجموع واگذاری سهام در طی سال‌های (93- 1382) و جمع آوری حدود 48 نمونه و با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری فرض تأثیرپذیری شاخص قیمت سهام بورس تهران از متغیرهای مستقل مذکور را آزمون کرده و براساس نتایج حاصل از تخمین مدل شاخص قیمت بورس تهران در سال‌های مذکور تأثیر مثبت از واگذاری‌‌ای بورسی و حجم نقدینگی گرفته و البته تاثیر کل واگذاری های سهام شرکت‌های دولتی در این شاخص منفی بوده است.
شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX) از مهمترین متغیرهای اقتصادی مورد محاسبه در اقتصاد ایران بوده و با توجه به اجرای برنامه خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر در کشور بررسی آثار این برنامه در شاخص بورس می‌تواند اهمیّت بالایی در تصمیم‌گیری اقتصادی و بررسی های مطالعاتی داشته باشد . علاوه بر واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی توسط بورس، دو متغیر حجم نقدینگی و کل واگذاری‌ها نیز در بررسی این آثار بر شاخص می‌توانند مؤثر باشند که در این پایان نامه به این موضوع پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


مرجع‌ها
اسکندری، ع. و میرزامحمدی، س. 1393. ارزیابی تأثیر عملکرد مالی و خصوصی‌سازی بر کارآیی فنی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار»، فصلنامة دانشگاه اصفهان.
اسلامی بیدگلی، هیبتی و رهنمای رودپشتی. 1384. تجزیه‌وتحلیل سرمایه‌گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار. چاپ اول. انتشارات پژوهشکدة امور اقتصادی.
امیررحیمی. 1384. بررسی تأثیر تورم بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (پایان‌نامة کارشناسی ارشد)، دانشگاه تربیت مدرس.
حمیدی درخت بید، ا. و ک. 1389. بررسی تأثیر تورم بر قیمت سهام شرکت‌ها در ایران از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد مشهد.
رضایی دولت‌آبادی، ح. صمدی، س. و ناجی زواره، ح، (1390). تحلیل تأثیر خصوصی‌سازی بر توسعه بازار سهام در ایران، فصل‌نامه دانشگاه اصفهان.
سوری, ع. 1392. اقتصادسنجی پیشرفته همراه با کاربرد نرم‌افزار Eviews8 & Sata 12. نشر فرهنگ‌شناسی.
صمدی، س. 1385. بررسی رابطة متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران، مجلة دانشکدة علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، ویژه‌نامة مدیریت و حسابداری، ش 40.
صمدی، س. و همکاران. 1386. بررسی میزان اثرپذیری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از قیمت جهانی نفت و طلا، فصلنامة بررسی‌های اقتصادی 4(2).
فلیجی، ن. و مروت، ش. 1391. «بررسی اثرات خصوصی‌سازی ازطریق بازار بورس اوراق بهادار برروی رشد اقتصادی در ایران با رویکرد سیستم دینامیکی»، فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی 12(3).
کریم‌زاده، م. 1386. بررسی رابطة بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش هم‌جمعی در اقتصاد ایران»، فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی ایران، ش 26.
مهرآرا، م.، و معینی و احراری. 1388. «الگوسازی و پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران و تبیین متغیرهای موثر بر آن»، فصل‌نامة سیاست‌ها و پژوهش‌های اقتصادی، ش 50.
Dorra, Z. & Ghorbel, Z. September 2012. “What Is the Impact of Privatization on Bank Risk? The Case of Tunisian Banks”, E3 Journal of Business Management and Economics 3(9), 318-325.
Fathi, S. and et al., 2012. “Examining the Effect of Selective Macroeconomic Variables on The Stock Exchange’s Depth and Breadth (Case Study: Tehran Stock Exchange)”, International Journal of Economics and Finance 4(3). 97-104.
Lowe, M., 2014. Rail Revival in Africa? The Impact of Privatization, Conference on Macroeconomic Challenges Facing Low-Income Countries, 1-15.
Taghizadeh. 2014. “Investigating the Challenges Facing the Privatization Implementation in Iran and Providing a Model in the Form of Justice Shares for Its Promotion”, J. Manag. Human. Sci. 3 (S2), 2534-2539.
Valikhani Dehghani, S. 2013. “A Study of the Effect of Change on Ownership Structure on Enterprise Value of Privatized Firms: Evidence from Tehran Stock Exchange”, Management Science Letters, 3, 1459-1466.
www.ipo.ir (وب سایت سازمان خصوصی‌سازی).