واکاوی و نقد روش‌شناسی پژوهش‎های صورت‌گرفته پیرامون کیفیت سود در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات تهران،

3 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مفهوم کیفیت سود، موضوع تعریف‌شدۀ ثابتی نیست که بتوان به آن دست یافت، بلکه مفهومی‎ نسبی است که به ارتباط آن با دیدگاه‎ها و نگرش‎ها بستگی دارد. دیدگاه‎های مختلفی درمورد ارزیابی کیفیت سود و تعریف آن در پژوهش‎های مختلف وجود دارد که در هر یک جنبه‎های مختلف کیفیت سود در ارتباط با سایر متغیرهای مالی بررسی شده است. هدف از تدوینِ مقالۀ حاضر، واکاوی و نقد روش‌شناسی پژوهش‎های صورت‌گرفته پیرامون کیفیت سود در ایران است. برای دستیابی به این هدف، 23 مقالۀ چاپ‌شده در مجلات معتبر داخلی جمع‎آوری و بررسی شده است. نتایج نشان می‎دهد که پژوهش‎های مربوط به کیفیت سود در ایران ازنظر عنوان بسیار متنوع بوده و نتایج درخورتوجهی نیز داشته است. همچنین باید اذعان کرد که بین بیشتر مقالات معتبر در مجلات خارج با داخل کشور هنوز شکاف زیادی ازنظر روش‎شناسی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 
 
 
ابراهیمی کردلر، علی و اعرابی، محمدجواد. 1389. «تمرکز مالکیت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجلة پژوهش‌های حسابداری مالی، شمارة دوم، ص 110-95.
احمدپور، احمد و شهسواری، معصومه. 1393. «مدیریت سود و تأثیر کیفیت سود بر سودآوری آتی شرکت‎های ورشکسته در بورس اوراق بهادار تهران»، مطالعات تجربی حسابداری مالی، شمارة یازدهم، ص 58-37.
اسماعیلی، شاهپور. 1386. «کیفیت سود»، ماهنامة حسابدار، سال 21، ش 184.
اسماعیل‌زاده مقری، علی؛ جلیلی، محمد؛ زند عباس‌آبادی، عباس. 1389. «بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران»، حسابداری مدیریت، ش 7، ص 91-79.
بدری، احمد. 1393. «واکاوی و نقد روش‌شناسی پژوهش‌های تجربی مالی و حسابداری در ایران»، پژوهش‎های تجربی حسابداری، شمارة 3، ص 127-99.
بروکز، کریس. 1389. مقدمه‎ای بر اقتصادسنجی مالی. ترجمة احمد بدری و عبدالمجید عبدالباقی. چاپ اول. انتشارات نص.
تهرانی، رضا و ذاکری، حامد. 1388. «بررسی رابطة بین کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامة بورس اوراق بهادار، سال دوم، ش 5.
جلیلی، صابر و قیصری، فرزاد. 1393. «بررسی ارتباط بین کیفیت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، دانش حسابرسی، سال چهاردهم، شماره 57، صذ 170-147. 
حقیقت، حمید و پناهی، مهدی. 1390. «بررسی رابطة کیفیت سود و بازدة آیندة سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، دانش حسابداری، ش 5، ص 50-31.
خداداد حسینی، سیدحمید؛ فتحی، سعید؛ الهی، شعبان. 1385. «طراحی الگوی تأثیر فناوری اطلاعات بر سنجه‌های عملکرد مالی با رویکرد فراتحلیل»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش 46، ص 83-61.
خواجوی، شکرالله و قدیریان آرانی، محمدحسین. 1393. «بررسی کیفیت سود شرکت‎های تجدیدارائه‎کنندة صورت‎های مالی»، پژوهش‎های تجربی حسابداری، ش 10، ص 129-17.
دموری، داریوش؛ عارف‌منش، زهره؛ عباسی موصلو، خلیل. 1390. «بررسی رابطة بین هموارسازی سود، کیفیت سود و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجلة پژوهش‌های حسابداری مالی، شمارة اول، ص 54-39.
دیانتی دیلمی، زهرا و طیبی، وحید. 1390. «تأثیر فرهنگ سازمانی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامة علمی ـ پژوهشی حسابداری مدیریت، ش 11.
علم‌الهدی، سیدسجاد؛ دریابر، عبدالله؛ طریقی، سمانه. 1393. «بررسی رابطة کیفیت سود و ساختار سرمایه(مطالعة موردی: شرکت‌های غیرمالی پذیرش‌شده در بورس اوراق بهادار تهران)»، فصلنامة علوم اقتصادی، ش 28، ص 10-1.
فرج زاده دهکردی، حسن؛  همتی، حسن؛ برزده، امیر. 1392. «بررسی رابطه بین تقسیم سود و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش حسابداری، دوره 3، شماره 3، ص 107-83.
فروغى، داریوش؛ سعیدى، على؛ رسائیان، امیر؛ زارع سحر. 1390. «تأثیر کیفیت سود بر میزان نگهدارى وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامة علمى ـ پژوهشى برنامه‎ریزی و بودجه، ش 5، ص 81-57.
مجتهدزاده، ویدا؛ و اثنی‌عشری، حمیده. 1391. «رابطة خصوصی‎سازی، سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و اصلاح قوانین و مقررات با هزینه‎های نمایندگی در بنگاه‎های سابقاً دولتی»، پژوهش‌های تجربی حسابداری، ش 5، ص 20-1.
مراد‌زاده‌فرد، مهدی؛ عدیلی، مجتبی؛ ابراهیمیان، سیدجواد. 1391. «کیفیت حسابرسی، کیفیت سود و هزینة حقوق صاحبان سهام»، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، ش 4، ص 110-91.
مرادی، جواد؛ سیرانی، محمد؛ سیاح رزیانی، محسن. 1389. «کیفیت سود و سیاست توزیع سود نقدی(شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)»، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، ص 151- 135.
مشایخی، بیتا و گنجی، حمیدرضا. 1393. «تاثیر کیفیت سود بر پیش‌بینی ورشکستگی با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی»، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، ش 6، ص 173-147.
مهرانی، ساسان؛ اسکندری، قربان؛ گنجی، حمیدرضا. 1393. «رابطة بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام»، فصلنامة مطالعات تجربی حسابداری مالی، ش 24، ص 331-313.
نادری، محمد و اسکندر، هدی. 1393. «بررسی کیفیت سود طی چرخة عمر در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، دانش حسابداری، ش 19، ص 139-121.
نمازی، محمد و رضایی، حمیدرضا. 1391. «تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در لورس اوراق بهادار تهران»،  پژوهش های تجربی حسابداری، دوره  دوم، شماره  5، ص 91-67.
نوروش، ایرج و مجیدی، علیرضا. 1384. «بررسی رابطة بین کیفیت سود و هزینة سرمایه در شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، حسابداری برق، ش 43. 
نوروش، ایرج؛ مشایخی، بیتا؛ برقعی، زهرا. 1388. «بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر کیفیت سود در شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، حسابداری مالی، ش 3، ص 53-31.
 وکیلی‌فرد، حمیدرضا؛ محمدی، سامان؛ کاظمی نوری، سپیده. 1393. «کیفیت سود و انتخاب حسابرس(مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران)»، فصلنامة حسابداری مالی، ش 22، ص 168-151.
Altamuro, J., & Beatty, A. 2006. Do internal control reforms improve earnings quality. The Ohio State Univer-sity Working paper.
Barari Nokashti, S. & Vakilifard, H. 2014. “Meta-Analysis Relationship between Corporate Governance and Earnings Quality”, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 5(S3), 1903-1916/Corporate Governance: An International Review 17(5), 594-610.
Bellovary J, Gicomino D, Akers M. 2005. Earnings quality: It's time to measure and report. The CPA journal 11:32-37.
Bodie, Z. A. K. & Marcus, A. G. 2002). Investments (6th ed., p. 628). New York, NY: McGraw-Hill.
CHAN, K. et al. 2004. Earnings quality and stock returns. Working Paper, University of Illinois at Urbana-Champaign,.
Francis, J., R. LaFond, P. M. Olsson and K. S chipper. (2004). ‘Costs of Equity and Earnings Attributes’. The Accounting Review, Vol. 79, No. 4, pp. 967–1,010.
Eny, N.; Subroto, N.; Sutrisno & Irianto, G. 2014. “A Meta-Analysis: Corporate Characteristics, Information Asymmetry and Earnings Management: Empirical Evidence from Indonesia”, International Journal of Business and Behavioral Sciences 4(9), 72-104.
García-Meca, E. & Sánchez-Ballesta, J. P. 2009. “Corporate Governance and Earnings Management: A Metaanalysis”. Corporate governance: an international review, 17(5), 594-610.
Glass, G. V. 2000. “Meta-Analysis at 25. Arisona State University, College of Education”, http://www.gvglass.info/papers/meta25.html(Accessed 22 Feb. 2014).
Habib, A. 2012. “Non-Audit Service Fees and Financial Reporting Quality: A Meta-Analysis”, A Journal of Accounting, Finance and Business Studies 48(2), 214-248.
Hodge, F. D. 2003. Investors' perceptions of earnings quality, auditor independence, and the usefulness of audited financial information. Accounting Horizons, 17, 37.
Hwang, M. I. & Lin, J. W. 2008. “A Meta-Analysis of the Association between Earnings Management and Audit Quality and Audit Committee Effectiveness”, Corporate Ownership & Control 6(1).‏
Inaam, Z. & Khamoussi, H. 2016. “Audit Committee Effectiveness, Audit Quality and Earnings Management: A Meta-Analysis”, International Journal of Law and Management 58(2).‏
Kischenheiter M, Melumad N. 2004. Earnings, quality and smoothing. Working paper Columbin Business School: 65.
Kulik, J. A. & Kulik, C. L. C. 1989. “The Concept of Meta-Analysis”, International Journal of Educational Research 13(3), 227-340.
Mikhail, M., B. Walther, and R. Willis. 2003. Reactions to Dividend Changes Conditional on Earnings Quality. Journal of Accounting, Auditing and Finance 18: 121-151.
Shipper, K., & Vincent, L. 2003. Earnings quality.Accounting Horizons, 97−110 Suppl.
Teets, R, W. 2002. Quality of Earnings: An introduction to the Issue in Accounting Education, Issue in Accounting Education, 17(1) 335-360
Wang, K. T. & Shailer, G. 2013. “Meta-Analysis of Ownership Identity and Firm Performance Relations in Emerging Markets”, online, http://www.ssrn.com.