بررسی تأثیر ساختار نظام راهبری شرکتی بر اعتبار تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

3 ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی

چکیده

نظام راهبری شرکت‌ها، مجموعه‌ای از فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از سازوکارهای درون‌سازمانی درپی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذی‌نفعان، پاسخگویی، شفافیت و عدالت در واحدهای تجاری است. در این پژوهش سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا نظام راهبری شرکتی در ایران با میزان اعتبار تجاری شرکت‌ها رابطۀ معناداری دارد یا خیر. در این مقاله، ازمتغیرهای اندازۀ هیئت‌مدیره، استقلال هیئت‌مدیره و دوگانگی وظیفۀ مدیرعامل به‌عنوان سازوکارهای نظام راهبری شرکتی استفاده و تأثیر آنها بر اعتبار تجاری سنجش شده است. بدین منظور، 99 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورۀ زمانی1387 تا 1394 به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. پس از بررسی‌های لازم، نتایج پژوهش نشان داد که سازوکارهای حاکمیت شرکتی، ارتباط مؤثری بر اعتبار تجاری ندارند.

کلیدواژه‌ها


مرجع‌ها
احمدپور، احمد واحمدی، احمد. 1387. «استفاده ازویژگی‌های کیفی اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکت‌ها»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 52،16-3.
ایزدی‌نیا، ناصر و طاهری، مسعود. 1395. «بررسی رابطة بین کیفیت اطلاعات حسابداری و اعتبار تجاری»، پژوهش‌های تجربی حسابداری 5(19)، 101-81.
بولو، قاسم. 1385. «نظام راهبری شرکت و تأثیر آن بر کیفیت سود»، ماهنامة بورس 8، 22-11.
پیوندی، محمود و خرم، فاطمه. 1392. «اهمیت نظام راهبری بنگاه و روابط متقابل کمیتة حسابرسی، حسابرسی داخلی و حسابرس مستقل در بهبود کیفیت گزارشگری مالی»، حسابرس 69، 125-118.
تقوی، سیدعلی و گل‌باز، لیلا.1394. «بررسی توان تأثیر اعتباری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بر نوسان‌پذیری ارزش بازار حقوق صاحبان سهام»، راهبرد مدیریت مالی 4(12)، 167-141.
حساس‌یگانه، یحیی. 1383. «حاکمیت شرکتی و نقش آن در توسعة بازار». مقالة ارائه‌شده در سمینار بازار سرمایه، موتور محرک اقتصادی ایران، 7 و 8 آذرماه 1383، تهران.
حساس‌یگانه، یحیی و باغومیان، رافیک. 1385. «نقش هیئت‌مدیره در حاکمیت شرکتی»، ماهنامةحسابدار 20(173)، 33-30.
خلیفه‌سلطانی، سیداحمد و عباسی‌ملک‌آبادی، الهه. 1391. «بررسی تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر کارآیی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی 2(3)، 83-64.
رضایی، فرزین و موسویان، خدیجه. 1390. «اثر ویژگی‌های شرکت بر ماندگاری اعضای هیئت‌مدیره و اظهارنظر حسابرس مستقل»، پژوهش‌های تجربی حسابداری 1(1)، 99-79.
رهبری‌خرازی، مهسا. 1385. مطالعه و شناخت وضعیت حاکمیت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسة آن با کشورهای جهان (پایان‌نامة کارشناسی ارشد)، دانشکدة حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی.
طالب‌نیا، قدرت‌الله و مهدوی، مریم. 1394. «بررسی اثر اعتبار تجاری و عمق مالی بر میزان نگهداشت وجه نقد»، دانش حسابداری وحسابرسی مدیریت 4(13)، 54-41.
علوی‌طبری، سیدحسین؛ رجبی، روح‌الله؛ شهبازی، منصوره. 1390. «رابطة نظام راهبری و حق‌الزحمة حسابرسی مستقل شرکت‌ها»، دانش حسابداری 2(5)، 101- 75.
قالیباف‌اصل، حسن و رضایی، فاطمه. 1387. «بررسی تأثیر ترکیب هیئت‌مدیره بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، تحقیقات مالی 9(2)، 78-57.
مجتهدزاده، ویدا و اثنی‌عشری، حمیده. 1393. «رابطة خصوصی‌سازی و سازوکارهای نظام راهبری شرکتی با سرعت گزارشگری و عملکرد مالی»، پیشرفت‌های حسابداری 6(1)، 140-115.
مدرس، احمد و فعلی، مریم. 1387. «رابطة نظام راهبری شرکتی با ارزش شرکت»، مطالعات تجربی حسابداری مالی 6(23)، 106-89.
مرادزاده‌فرد، مهدی؛ بنی‌مهد، بهمن؛ دیندار یزدی، مهدی. 1390. «بررسی رابطة بین محافظه‌کاری حسابداری و نظام راهبری شرکتی»،حسابداری مدیریت 4(1)، 102-89.
نورافکن، هادی؛ 1391. «رابطه بین عدم تقارن اطلاعات و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش حسابداری 2(2)، 105-86.
Abdullah, H.& Valentine, B. 2009.“Fundamental and Ethics Theories of Corporate Governance”, Middle Eastern Finance and Economics 4(4), 88-96.