بررسی تأثیر محدودیت‌های فروش کوتاه‌مدت بر گزارش‌های مالی محافظه‌کارانۀشرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 : دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس

2 دانشیار گروه مدیریت، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

 
در سال‌های اخیر، مبحث کیفیت سود گزارش‌شده مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. یکی از جوانبِ کیفیت، سود محافظه‌کاری است. بدان معنا که هرچه محافظه کاری سود بیشتر باشد، کیفیت آن بالاتر است. در مقالۀ حاضر، تأثیر محدودیت‌های فروش کوتاه‌مدت بر گزارش‌های مالی محافظه‌کارانه  بررسی شده است. براساس ادبیات پژوهش حاضر، برای بررسی این رابطه، از مدل رگرسیون استفاده شده است. ما براساس اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دورۀ زمانی 1390-1394، به این نتیجه رسیدیم که  محدودیت‌های فروش کوتاه‌مدت بر گزارش‌های مالی محافظه‌کارانه تأثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها


 
 
مرجع‌ها
حساس یگانه، یحیی و شهریاری، علیرضا. تابستان 1389. «بررسی رابطة بین تمرکز مالکیت و محافظه‌کاری در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، ش 4، ص 99-77.
حسنی، محمد. 1392. «مطالعة‌ تجربی رابطة بین حساسیت جریان نقد سرمایه‌گذاری و محافظه‌کاری حسابداری(دیدگاه قراردادهای کارآ یا دیدگاه تحریف سیستم‎های اطلاعاتی؟)»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 20(3)، 84-59.
دلاور، علی. 1386. روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. انتشارات آگاه
کاوه مهرانی، جلال وافی ثانی، محمد حلاج. تابستان 1389. «دربارة رابطة قراردادهای بدهی و اندازة شرکت با محافظه‌کاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»،17 (1)، ص 112-97.
Ahmed, A. S. & Duellman, S. 2007. ”Accounting Conservatism and Board of Director Characteristics: An Empirical Analysis”, Journal of Accounting and Economics 43(2), 411-437.
Ball, R. 2001. “Infrastructure Requirements for an Economically Efficient System of Public Financial Reporting and Disclosure”, Brookings-Wharton Papers on Financial Services 1, 127-169.
Barth, M. E., Beaver, W. H.  and Landsman, W. R. 1998. Relative Valuation roles of equity book value and net income as a function of financial health. Journal of Accounting and Economics, Vol. 25, No. 1, pp 1-34.
Dechow, P.M. 1994. “Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance: The role of accounting accruals”. Journal of Accounting and Economics, Vol. 18, No. 1, pp. 3-42.
Dechow, P.; Ge, W.; Schrand, C. 2010. “Understanding Earnings Quality: A Review of the Proxies, Their Determinants and Their Consequences”, Journal of Accounting and Economics 50(2), 344-401.
Fang, V. W.; Huang, A. H.; Karpoff, J. M. 2015. ”Short Selling and Earnings Management: A Controlled Experiment”, The Journal of Finance, 71(3), 1251-1294.
Feltham G, Ohlson J. 1995. Valuation and clean surplus accounting for operating and financial activities. Contemp Accounting Res. Vol. 11, No. 2 pp. 689–731
Givoly, D. & Hayn, C. 2000. “The Changing Time-Series Properties of Earnings, Cash Flows and Accruals: Has Financial Reporting Become More Conservative?” Journal of Accounting and Economics 29(3), 287-320.
Graham, J. R.; Harvey, C. R.; Rajgopal, S. 2005. “The Economic Implications of Corporate Financial Reporting”, Journal of Accounting and Economics 40(1), 3-73.
Grullon, G.; Michenaud, S.; Weston, J. P. 2015. “The Real Effects of Short-Selling Constraints”, The Review of Financial Studies 28(6), 1737-1767.
Pae, J. and Thornton, D., 2010. The association between accounting conservatism and analysts’. Forecast Inefficiency. Asia Pacific Journal of Financial Studies, 39 (2), 171–197.
Roychowdhury, S. & Martin, X. 2013. “Understanding discretionin conservatism: An alternativeviewpoint”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 56, pp. 134-146
Ryan, S. G. 2006. “Identifying Conditional Conservatism” Journal OF European Accounting Review. Vol. 15, -  N O. 4 , PP. 511-525.
Watts, Ross L. 2003. “Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications”, Accounting Horizons Vol. 17, No. 3, pp. 207-221.
Young, A. 2016. “Capital Market Frictions and Conservative Reporting: Evidence from Short Selling Constraints”, Finance Research Letters 17, 227-234.
Zhang, J. 2008. “The Contracting Benefits of Accounting Conservatism to Lenders and Borrowers”, Journal of Accounting and Economics 45(1), 27-54.