بررسی رابطۀ محافظه‌کاری و انعطاف‌پذیری مالی در شرکت‌های سودده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

 
هدف صورت‌های مالی، ارائۀ اطلاعات مفید دربارۀ وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی است و در گزارشگری مالی، محافظه‌کاری به‌عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی قابلیت اتکای اطلاعات در نظر گرفته شده است. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر محافظه‌کاری بر انعطاف‌پذیری مالی  شرکت‌های سودده پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دورۀ 1394- 1389 است. تعداد 126 شرکت به‌عنوان نمونه، با استفاده از روش غربالگری انتخاب شدند.
روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها، پس‌رویداری و از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش، به‌منظور انجام آزمون فرضیه‌ها از روش تحلیل رگرسیون و داده‌های پانل استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ارتباط مثبتی بین محافظه‌کاری شرکت‌های سودده و انعطاف‌پذیری مالی، شامل حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان‌های نقدی آزاد دوره و حساسیت جریان وجه نقد، سرمایه‌گذاری و تصمیمات پرداخت سود به سهام‌داران وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 
 
ابراهیمی کردلر علی و شهریاری، علیرضا. 1388. «بررسی رابطة بین هزینه‌های سیاسی و محافظه‌کاری(فرضیة سیاسی) در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 57، 16-3.
بدیعی، حسین؛ محمودی، محمد؛ رضازاده، روح‌الله. زمستان 1393. «تأثیر محافظه‌کاری مشروط و غیرمشروط بر کیفیت سود با استفاده از مدل باسو، بال و شیواکومار»، فصلنامة علمی ـ پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال سوم، ش 12.
بشیری، وهاب. 1388. بررسی اثر انعطاف‌پذیری مالی بر ساختار سرمایة شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران(پایان‌نامة کارشناسی ارشد حسابداری)، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی.
بنی‌مهد، بهمن و باغبانی، تهمینه. 1388. «اثر محافظه‌کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازة شرکت و نسبت اهرمی بر زیان‌دهی شرکت‌ها»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 58، 70-53.
حساس یگانه، یحیی و شهریاری، علیرضا. 1389. «بررسی رابطة بین تمرکز مالکیت و محافظه‌کاری در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، ش 4، ص 110-77.
خواجوی، شکرالله و ولی‌پور، هاشم. زمستان 1389. «تأثیر محافظه‌کاری بر پایداری سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامة تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال دوم، شمارة هشتم.
خوش‌طینت، محسن و یوسفی اصل، فرزانه. 1386. «رابطة بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه‌کاری»، مطالعات حسابداری 20، 59-37.
دیدار، حمزه؛ منصورفر، غلامرضا؛ حسن بابایی، مازیار. تابستان 1395. «تأثیر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی»، مجلة دانش حسابداری، سال هفتم، ش 25.
رضایی، فرزین و پیری، عبدالله. پاییز 1390. «تأثیر ساختار سرمایه و نقدینگی بر ارزش بازار شرکت‌ها»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی حسابداری مالی و حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی، سال سوم، شمارة یازدهم، ص 174- 155.
شوروزی، محمدرضا و خاندوزی برزگر، عابدین. 1388. «نبودِ تقارنِ اطلاعاتی و نقش اطلاعاتی محافظه‌کاری، بررسی دیدگاه‌های متفاوت در باب محافظه‌کاری»، مجله حسابداری 210، 63-56.
کردستانی، غلامرضا و امیربیگی لنگرودی، حبیب. 1389. «محافظه‌کاری در گزارشگری مالی و پیامدهای اقتصادی آن»، حسابرس 48، 132-128.
کرمی، غلامرضا و عمرانی، حامد. 1389. «تأثیر چرخة عمر شرکت و محافظه‌کاری بر ارزش شرکت»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 59، 96-79.
کمیتة فنی سازمان حسابرسی. 1381. استانداردهای حسابداری، سازمان حسابرسی 160.
محمدی، منصور. 1389. بررسی عوامل تعیین‌کنندة وجه نقد نگهداری‌شدة شرکت‌ها(پایان‌نامة کارشناسی ارشد)، دانشگاه مازندران.
مشایخی، بیتا و محمدآبادی، مهدی. 1388. «تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر پایداری و توزیع سود»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 56، 124-107.
Almeida, H.; Campello, M.; Weisbach, M. S. 2004. “The Cash Flow Sensitivity of Cash”, Journal of Finance 59, 1777-1804.
Banker, R. and Chen, J. 2016. Accounting Conservatism and Bankruptcy Risk, Temple University - Fox School of Business, Philadelphia, United States.
Ball, R. , and Shivakumar, L. 2005. Earnings quality in UK private firms: comparative loss recognition timeliness. Journal of Accounting and Economics. 39, 83-128.
Basu, S. 1997. The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. Journal of Accounting and Economics, 24 (1-2), 3-37.
Byoun, S. 2011. “Financial Flexibility and Capital Structure Decision”, Working Paper, University of Baylor, 1-50.
Chi, W. & Wang, C. 2010. “Accounting Conservatism in a Setting of Information Asymmetry between Majority and Minority Holders”, The International Journal of Accounting.
Feltham, A., Ohlson, J. A. 1995.  The Feltham-Ohlson Model: Empirical Implications. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=180452.
Garcia, Lara; Garcia, P. J.; Osma, B.; Penalva, F. 2009. “Accounting Conservatism and Corporate Governance”, Review of Accounting Studies.
Givoly, D. and Hayn, C. 2000. “The Changing Time-Series Properties of Earnings, Cash Flows and Accruals: Has Financial Reporting become More Conservative?”, Journal of Accounting and Economics 29, 287-320.
Harford, Jarrad; Mansi, Sattar A.; Maxwell, William F. 2008. “Corporate Governance and Firm Cash Holding”, Journal of Financial Economics 87, 535-555.
Holthausen, R. W. and Watts, R. L. 2001. “The Relevance of Value-Relevance Literature for Financial Accounting Standard Setting”, Journal of Accounting Financial Decisions, Kellogg School of Management, Northwestern University, 6229 Jacobs Center.
Hovakimian, A. and Hovakimian, G. 2009. “Cash Flow Sensitivity of Investment”, European Financial Management 15(1), 47-65.
Khan, M. and Watts, R. L. 2010. “Estimation and Empirical Properties of A Firm-Year Measure of Accounting Conservatism”, Journal of Accounting and Economics, forthcoming.
Kordlouie, H. and Mohammadi, F. 2014. “Role of Accounting Conservatism on the Quality of Financial Statements”, International Journal of Business and Management 9(1).
LaFond, R. and Roychowdhury, S. 2008. “Managerial Ownership and Accounting Conservatism”, Journal of Accounting Research 46(1), 101-135.
LaFond, R. and Watts, R. L. 2008. “The Information Role of Conservatism”, The Accounting Review 83(2), 447-478.
Lee, Jimmy. 2010. The Role of Accounting Conservatism in Firms’ Financial Decisions. Kellogg School of Management, Northwestern University, 6229 Jacobs Center.
Roychowdhury, S. and Watts, R. L. 2007. “Asymmetric Timeliness of Earnings, Market to Book and Conservatism In Financial Reporting”, Journal of Accounting & Economic 44, 2-31.
Srivastava, A. and Tse, S. Y. 2009. “Timely Loss Recognition and the Early Termination of Unprofitable Projects”, Unpublished Working Paper.
Tariq,H.I&Rasha,M.E. 2011 .Do Conditional And Unconditional Conservatism Impact Earnings Quality And Stock Prices In Egypt? Research Journal of Finance and Accounting. 2(12), 7-19.
Watts, R. L. 2003. “Conservatism in Accounting, part I: Explanations and Implications”, Accounting Horizons 17, 207-221.