ارتباط بین پیش‌بینی‌های جریان نقد با هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده اقتصاد و حسابداری، تهران ، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده اقتصاد و حسابداری و تهران و ایران

چکیده

 
پیش‌بینی جریان نقد، امر مهمی است که در بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی موردنیاز است؛ زیرا جریان‌های نقد، نقش مهمی را تقریباً در تمامی تصمیم‌گیری‌های گروه‌هایی مانند تحلیل‌گران اوراق بهادار، اعتباردهندگان و مدیران بازی می‌کند(اسلون،1996). برای کشف این حقیقت، در این پژوهش سعی شده است، با استفاده از تحلیل داده‌ها، ارتباط بین پیش‌بینی جریان نقد با هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه بررسی شود. نمونۀ آماری پژوهش 167 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک دورۀ زمانی 6 ساله دربر می‌گیرد؛ و برای جمع‌آوری اطلاعات، از روش رگرسیون ترکیبی چندمتغیره برای آزمون فرضیه‌های مطرح‌شده استفاده می‌شود. برای آزمون فرضیه‌ها و درنهایت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار EXCEL و نیز نرم‌افزارهای آماری SPSS23، EVIEWS9، و MINITAB19 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌ها به تبعیت از مقاله سانگ هوان یونگ3(2015) از مدل‌های زیر استفاده شده است. با توجه به تعداد متغیرهای موردمطالعه، از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشانگرِنبودِ رابطۀ معنادار بین پیش‌بینی‌های جریان نقد و هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه است.

کلیدواژه‌ها


 
 
بولو، قاسم و حسنی القار، مسعود.1393. «ارتباط میان کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینة حقوق صاحبان سرمایه»، مجلة دانش حسابداری17(5)، 75-49.
ثقفی، علی؛صراف، فاطمه؛ امیری، مقصود. 1392. «مدل‌های رگرسیون خطی و غیرخطی جهت برآورد جریان وجوه نقد»، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال دوم، شمارة هشتم، زمستان، ص 155-141.
ثقفی، علی و صراف، فاطمه. 1393. «مدلی برای پیش‌بینی جریان وجوه نقد در شرکت‌های ایرانی»، نشریة تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال پنجم، ش 21.
حیدرپور، فرزانه؛ عربی، مهران؛ قناد،مصطفی.1395.«اثر افق‌های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی؛ بررسی مقایسه‌ای توانایی سود و جریان وجه نقد عملیاتی»،فصلنامة علمی ـ پژوهشی راهبرد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا، دورة چهارم، شمارة چهارم، زمستان، ص 127-107.
دارابی، رؤیا و اعتبار، شکوفه.1389. «مقایسة قدرت داده‌های حسابداری نقدی و تعهدی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی با استفاده از اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی(پژوهشنامة حسابداری مالی و حسابرسی)، دورة دوم، شمارة شش، تابستان، ص 114-87.
دستگیر، محسن و ناظمی، امین.1386. «بررسی نظرات استادان دانشگاه‌ها، حسابداران حرفه‌ای و قانونگذاران در رابطه با مدیریت سود؛ مروری بر تحقیقات انجام‌شده در ایران»، دانش و پژوهش حسابداری11(3).
رحمانی،علی وفلاح‌نژاد، فرهاد.1389. «تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینة سرمایة عادی»، پژوهش‌های حسابداری مالی2(3)، 17-29.
شرودر، ریچارد؛ مارتل،جی. دبلیو.؛ کلارک،جک ام. کتی. 2009/1391. تئوری حسابداری. ترجمة علی پارسائیان. ج 2، چاپ دوم. تهران: انتشارات ترمه.
فرساد امان‌اللهی، غلامرضا و بنت محمد، جوریه.1394. «رابطة بین مدیریت و پیش‌بینی جریان نقد»،فصلنامة پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، دانشکدة اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی، دورة هفتم، ش28، زمستان، ص 129-115.
کردستانی، غلامرضا و مجدی، ضیاءالدین. 1386. «بررسی رابطة بین ویژگی‌های کیفی سود و هزینة سهام عادی»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی14(48).
گادفری، جین و هادسون، آلن.2013/1392. تئوری حسابداری. ترجمة علی پارسائیان. چاپ اول. تهران: انتشارات ترمه.
گرکز، منصور؛ قربانی،علی‌اصغر؛ رضائی پیته‌نویی، یاسر.1394. «رابطة سود خالص و معیارهای سنجش وجه نقد در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی»،فصلنامة علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های تجربی حسابداری، دانشگاه الزهرا، دورة چهارم، ش 4، ص 176-161.
نوو، ریموند پی. 1385. مدیریت مالی. ترجمة علی جهانخانی و علی پارسائیان. جلد دوم. انتشارات سمت.
ولکداد، ترنی.1390. تئوری حسابداری. ترجمة پارسائیان. جلد اول. تهران: انتشارات ترمه.
Baimukhamedova,A. ; Baimukhamedova,G.; Luchaninova, A. 2017. “FinancialDisclosure and the Cost of Equity Capital: The Empirical Test of the Largest Listed Companies in Kazakhstan”, The journal of Asian Finance, Economics and Business 4(3),5-17.
Botosan, C. A.; Plumlee,M. A.; Wen,H.E. 2011.“The Relation between Expected Returns, Realized Returns, and Firm Risk Characteristics”, Contemporary Accounting Research 28, 1085-1122.
Brown, N.C.& Christensen,T. E.2014.“The Quality of Street Cash Flow from Operation”, Review of Accounting Studies 19, 913-954.
Call, A. C.; Chen,S.; Tong,Y.H. 2009.“Are Analysts’ Earnings Forecasts More Accurate When Accompanied by Cash Flow Forecasts?”, Review of accounting Studies 14, 358-391.
Claus, J. & Thomas,J.2001. “Equity Premia as Low as Three Percent? Evidence from Analysts’ Earnings Forecasts for Domestic and International Stock Markets”, The  Journal of Finance 56, 1629-1666.
Defond, M.L.& Hung, M. 2003.“An Empirical Analysts’ Cash Flow Forecasts”,The Journal of Accounting and Economics 35(1), 73-100.
Easley, D.&O Hara,M.2004.“Information and the Cost of Capital”, The Journal of Finance 59, 1553-1583.
Easton, P. 2004. “PE Ratios, PEG Ratios, and Estimating the Implied Expected Rate of Return on Equity Capital”, The Accounting Review 79, 73-95.
Financial Accounting Standards Board. 1985. Statement of Financial Accounting Concepts, No. 6: Elements of Financial Statements. Stamford, CT.
Gebhardt, W. R.; Lee, C. M.C.; Swaminathan, B. 2001. “Toward an Implied Cost of Capital”, Journal of Accounting Research 39, 135-176.
Givoly, D.; Hayn,C.; Lehavy,R.2009. “The Quality of Analysts’ Cash Flow Forecasts”,The Accounting Review 84(6),1877-1911.
Gode, D.& Mohanram,P.2003. “Inferring the Cost of Equity Using the Ohlson-J¨uettner Model”, Review of Accounting Studies 8, 399-431.
Haill, L.& Leuz,C. 2009. “Cost of Capital Effects and Changes in Growth Expectations around U.S.Cross-Listings”, Journal of Financial Economics 93, 428-454.
Hu,J.& Lin,Z. 2015. The Implied Cost of Equity Capital, Corporate Investment and Chief Executive Officer Turnover”, Accounting and Finance 55,1041-1070.
Jung,S. H.2015. “Are Analysts Cash Flow Forecasts Useful?”, Journal of Accounting and Finance 27,1-34.
Larocque, S.& Lyle,M.R. 2017. “Implied Cost of Equity Capital Estimates as Predictors of Accounting Returns and Stock Returns”, The journal of Social Science Research  Network. 46,1-49.
Peng He,W.; Lepone,A.; Leung,H. 2013. “Information Asymmetry and the Cost of Equity Capital”, International Review of Economics and Finance 27,611-620.
Radhakrishnan , S.& Wu,S.L.2013. “Analysts’ Cash Flow Forecasts and Accrual Mispricing”, Contemporary Accounting Research Forthcoming. 31(4),1191-1219.
Sloan,R. 1996. “Do Stock Prices Fully Reflectin Formation in Accrualsand Cash Flows Future Earnings?”, The Accounting Review 71, 289-315.
Yuel Yoo,C. &Pae,Y. 2017. “Do Analysts Strategically Employ Cash Flow Forecast Revisions to Offset Negative Earnings Forecast Revisions?”, The journal of European Accounting review 26,193-214.