ساختار بدهی و حسابداری ارزش منصفانه در شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب.

2 دانشجوی دکترای مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق، بررسی رابطۀ بین ساختار بدهی و حسابداری ارزش منصفانه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این تحقیق به روش توصیفی ـ همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است.
جامعۀ آماری تحقیق را کلیۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 تا 1394 تشکیل می‌دهد که ازمیان آنها 118 شرکت که شامل شرایط نمونه‌گیری سیستماتیک تحقیق بوده، بررسی شده‌اند.
داده‌های تحقیق از صورت‌های مالی شرکت‌ها استخراج و با استفاده از روش رگرسیون داده‌های ترکیبی تجزیه‌وتحلیل شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان داد که افزایش ارزش منصفانه به افزایش سطح سررسید بدهی در شرکت‌ها منجر شده است و شدت این رابطه در شرکت‌هایی که کیفیت سهام بالایی دارند، قوی‌تر از سایر شرکت‌ها بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


 
مرجع‌ها
Aytekin, E. & Karolyi, S. A. 2015. “Relevance, Reliability, and Optimal Debt Contracting: Evidence from Fair Value Adoption”, Working Paper, CMU & LBS.
Barnea, A.; Haugen, R.; Senbet, L. 1980. “A Rational for Debt Maturity Structure and Call Provisions in the Agency Theoretic Framework”, The Journal of Finance 35(5), 1223-1234.
Barron, O.; Chung, S. G.; Yong, K. O. 2016. “The Effect of Statement of Financial Accounting Standards no. 157: Fair Value Measurements on Analysts' Information Environment”, Journal of Accounting and Public Policy 35, 395-416.
Barth, M. 1994. “Fair Value Accounting: Evidence from Investment Securities and the Market Valuation of Banks”, The Accounting Review 69(1), 1-25.
Blankespoor, E.; Linsmeier, T.; Petroni, K.; Shakespeare, C. 2013. “Fair Value Accounting for Financial Instruments: Does It Improve the Association between Bank Leverage and Credit Risk?”, The Accounting Review 88(4), 1143-1177.
Bodie, Z. & Taggart, R. 1978. “Future Investment Opportunities and the Value of a Call Provision on a Bond”, The Journal of Finance 33, 1187-1200.
Cantrell, W.; McInnis, M.; Yust, G. 2014. “Predicting Credit Losses: Loan Fair Values versus Historical Costs”, The Accounting Review 89(1), 147-176.
DeFond, M. L.; Hung, M.; Li, S.; Li, Y. 2014. “Does Mandatory IFRS Adoption Affect Crash Risk?”, The Accounting Review 90(1), 265-299.
Demerjian, P. R.; Donovan, J.; Larson, C. 2016. “Fair Value Accounting and Debt Contracting: Evidence from Adoption of SFAS 159”, Journal of Accounting Research 54(4), 1041-1076
Eccher, E.; Ramesh, K.; Thiagarajan, S. 1996. “Fair Value Disclosures by Bank Holding Companies”, Journal of Accounting and Economics 22(1-3), 79-117.
Goncharov, I. & Triest, S. 2011. “Do Fair Value Adjustments Influence Dividend Policy?”, Accounting and Business Research 41(1), 51-68.
Hitz, J. 2007. “The Decision Usefulness of Fair Value Accounting, A Theoretical Perspective”, European Accounting Review 16(2), 323-362.
Hodder, L.; Hopkins, P.; Wahlen, J. 2006. “Risk-Relevance of Fair-Value Income Measures for Commercial Banks”, The Accounting Review 81(2), 337-375.
Magnan, M.; Menini, A.; Parbonetti, A. 2015. “Fair Value Accounting: Information or Confusion for Financial Markets?”, Review of Accounting Studies 20(1), 559-591.
Magnan, M.; Shi, Y.; Wang, H. 2017. “Fair Value Accounting and the Cost of Debt”, Working Paper.
Myers, S. 1977. “Determinants of Corporate Borrowing”, Journal of Financial Economics 5, 147-176.
Nelson, K. 1996. “Fair Value Accounting for Commercial Banks: An Empirical Analysis of FAS no.107”, The Accounting Review 71(2), 161-182.
Petroni, K. & Wahlen, J. 1995. “Fair Values of Equity and Debt Securities and Share Prices of Property Liability Insurer”, The Journal of Risk and Insurance 62(4), 719-737.
Song, C.; Thomas, W.; Yi, H. 2010. “Value Relevance of FAS, no. 157: Fair Value Hierarchy Information and the Impact of Corporate Governance Mechanisms”, The Accounting Review 85(4), 1375-1410.
Wang, H. & Zhang, J. 2017. “Fair Value Accounting and Corporate Debt Structure, Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting”, http://dx.doi.org/10.1016/j.adiac.2017.02.002