بررسی رابطۀ بین نرخ بهره، نرخ ارز و رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشجوی دکتری حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ بین نرخ بهره، نرخ ارز و رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و جامعۀ آماری آن، شامل کلیۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دورۀ زمانی مطالعه بین سال‌های 1394- 1390 و نمونۀ انتخابی، شامل 2055 مشاهدۀ روزانه است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربع‌های معمولی استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین نرخ ارز و نرخ بهره با رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران در کلیۀ موارد روزانه و هفتگی و کلیۀ سطوح یک درصد، پنج درصد و ده درصد، رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، تأثیر نرخ بهره و نرخ ارز بر رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران، هرچه در دوره‌های محدودتر (روزانه یا هفتگی) و هرچه در سطوح محدودتر (یک درصد، پنج درصد و ده درصد) باشد، بیشتر است و با افزایش بازۀ زمانی و افشای اطلاعات، این توده کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


مرجع‌ها
اسلامی بیدگلی، غلامرضا و شهریاری، سارا. 1386. «بررسی و آزمون رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران با استفاده از انحرافات بازدة سهام از بازدة کلِّ بازار در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های 1380 تا 1384»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 14(49)، 44-25.
ایزدی‌نیا، ناصر و حاجیان‌نژاد، امین. پاییز 1388. «بررسی و آزمون رفتار توده‌وار در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران»، بورس اوراق بهادار، دورة 7، ص 132- 105.
برانسون، ویلیام. 1378. تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان. ترجمة عباس شاکری. تهران: نشر نی.
پورزمانی، زهرا. 1391. «بررسی رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران نهادی با استفاده از مدل کریستی و هوانگ در بورس اوراق بهادار تهران»، دانش سرمایه‌گذاری، سال اول، شمارة سوم، ص 160- 147.
جهانگیری‌راد، مصطفی؛ مرفوع، محمد؛ سلیمی، محمدجواد. 1393. «بررسی رفتار گروهی سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران»، مطالعات تجربی حسابداری مالی 42، 156- 139.
درخشان، مسعود. 1387. ماهیت و علل بحران مالی 2008 و تأثیر آن بر اقتصاد ایران. تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک.
سروش‌یار، افسانه و علی‌احمدی، سعید. تابستان 1395. «بررسی نقش مومنتوم و احساسات سرمایه‌گذاران بر رفتار توده‌وار در بورس اوراق بهادار تهران»، دانش سرمایه‌گذاری، دورة 5، ش 18، ص 159-147.
سعیدی، علی و فرهانیان، سیدمحمدجواد. زمستان 1390. «رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران»، بورس اوراق بهادار، دورة 4، ش 16، ص 198- 175.
شاکری، عباس. 1392. تحلیل وضعیت اقتصادی کشور. تهران: مرکز پژوهش‌های اقتصادی.
کشاورز حداد، غلامرضا و مهدوی، امید. 1384. «آیا بازار سهام در اقتصاد ایران کانالی برای گذر سیاست پولی است؟»، فصلنامة تحقیقات اقتصادی 7، 170-147.
مساح، محمد. 1388. بنیادهای اقتصادی در بازار ارز. چاپ دوم، تهران: چالش.
نمازی، محمد. 1382. «نقش پژوهش‌های کیفی در علوم انسانی»، مجلة جغرافیا و توسعه 1، 87-63.
Chiang, T. C. & Zheng, D. 2010. “An Empirical Analysis of Herd Behavior in Global Stock Markets”, Journal of Banking & Finance 34(8), 1911-1921.
Christie, W. G. & Huang, R. D. 1995. “Following the Pied Piper: Do Individual Returns Herd around the Market?”, Financial Analysts Journal 51(4), 31-37.
Gong, Pu & Dai, Jun. 2017. “Monetary Policy, Exchange Rate Fluctuation, and Herding Behavior in the Stock Market”, Journal of Business Research 76, 34-43.
Hwang, S. & Salmon, M. 2004. “Market Stress and Herding”, Journal of Empirical Finance 11(4), 585-616.
Thorbecke, W. 1997. “On Stock Market Returns and Monetary Policy”, Journal of Finance 52(2), 635-654.
Vieira. E. & Pereira, M. 2014. “Herding Behaviour and Sentiment: Evidence in a Small European Market”, Spanish Accounting Review 18(1), 78-86.