تأثیر نظام پرداخت بر اساس عملکرد بر بهره‌وری مطالعه موردی: کادر درمانی بیمارستان شهید چمران تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی،

2 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی.

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه تأثیر نظام پرداخت بر اساس عملکرد بر بهره‌وری کادر درمانی بیمارستان شهید چمران تهران است. روش پژوهش توصیفی علی و از نوع کاربردی بود. به‌منظور گردآوری داده‌های پژوهش از داده‌های مالی طبقه‌بندی‌شده بیمارستان استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کادر درمان بیمارستان شهید چمران و روش نمونه‌گیری پژوهش به‌صورت سرشماری بوده است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، ابتدا اطلاعات گردآوری‌شده را به صفحه گسترده Excel منتقل و پس از سازمان‌دهی و انجام محاسبات لازم، جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، نظام پرداخت بر اساس عملکرد روی درآمد تأثیر و نظام پرداخت مطابق با عملکرد بر هزینه‌های کادر درمانی تأثیر معناداری دارد. با توجه به اینکه در بیمارستان‌ها نیز همانند سایر سازمان‌ها، انسان به‌عنوان محور اصلی سازمان نقش اساسی را ایفا می‌کند و کارکنان بر اساس قوانین و مقررات دولتی مشغول به کار می‌شوند، عدم‌کفایت حقوق و دستمزد یا ناعادلانه و ناکارآمد بودن سیستم پرداخت باعث بروز مشکلاتی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


مرجع‌ها
جنتی، کبیری، اصغری جعفرآبادی، پور اصغری و بیاض. (1393). بررسی تأثیر پرداخت مبتنی بر عملکرد بر کارایی واحد آزمایشگاه مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز. فصلنامه بیمارستان، 14(1)، 51-62.‎
دانایی‌فرد، حسن، پناهی، بلال، (1389).«تحلیل نگرش‌های شغلی کارکنان سازمان‌های دولتی، تبیین جو سکوت سازمانی و رفتار سکوت سازمانی»، پژوهشنامه مدیریت تحول، سال دوم (3).
زارعی، بتول (1395). نقش سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) در بهره‌وری سازمان مطالعه موردی: شرکت تراکتور‌سازی تبریز. فصلنامه مدیریت زنجیره ارزش، 1(1)، 31-46.‎
زمانی، فرهاد (1375).«بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره‌وری نیروی کار در صنایع مس ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
شریفیان، محمدعلی (1386).«مدیریت سرمایه انسانی»، تهران، مهر کاویان.
فتاحی، سیروس، ابراهیم خشنود و قلی پور، ایرج (1394). بررسی تأثیر اجرای حسابرسی عملکرد بر ارتقاء بهره‌وری بخش‌های دولتی ایران (موردمطالعه در دیوان محاسبات کشور). دانش حسابرسی. 15(1).
نظری، م. دیواندری، ع. رایج، ح؛ و حمزه. (1394). بررسی تأثیر پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد فردی و گروهی و تفاوت پرداخت بر عملکرد با روش مدل‌سازی خطی سلسله‌مراتبی (HLM)(موردمطالعه: بانک ملت). مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 13(3)، 945-972.‎
اله وردی، مصطفی، فرح‌آبادی، سیدمحمداحسان، سجادی، هانیه السادات (1388). اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی، فصلنامه بیمارستان، سال نهم، شماره 9(3).
Ben-Ner, A. & Jones, D. C. (1995). Employee participation, ownership, and productivity: A theoretical framework. Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 34(4), 532-554.
Bonna, A. K. (2012). The impact of corporate governance on corporate financial performance (Doctoral dissertation, Walden University).
Bryson, Alex, Richard Freeman, Claudio Lucifora, Michele Pellizzari and VirginiePerotin. 2012. "Paying For Performance: Incentive Pay Schemes and Employees' Financial Participation.". CEP Discussion Paper No 1112.
Bucklin, B. R. & Dickinson, A. M. (2001). Individual monetary incentives: A review of different types of arrangements between performance and pay. Journal of Organizational Behavior Management, 21(3), 45-137.
Dai, Y. Kong, D. &Xu, J. (2017). Does Fairness Breed Efficiency? Pay Gap and Firm Productivity in China. International Review of Economics & Finance.
Lemieux, Thomas, W. Bentley MacLeod, and Daniel Parent. 2009. "Performance Pay and Wage
Mondello, M. &Maxcy, J. (2009).The impact of salary dispersion and performance bonuses in NFL organizations. Management Decision, 47(1), 110-123.
World Health Organization. (2000). The world health report 2000: health systems: improving performance. World Health Organization.
WorldatWork (2012), "total Rewards: From strategy to implementation", WorldatWork,London.