رابطۀ‌ بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی با بازدۀ سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب، دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری،

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب،

3 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب.

چکیده

در پژوهش حاضر، رابطة‌ بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی با بازدة سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. شاخص‌های درصد سهام شناور آزاد، نوع حسابرس، میزان سهام تحت تملک سرمایه‌گذاران نهادی، نسبت اعضای غیرموظف و مادربودن شرکت به‌عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی و شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به‌عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی درنظر گرفته شده‌اند؛ و از داده‌های 94 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی سال‌های 1387 تا 1395 و مدل‌های رگرسیونی چندمتغیره مبتنی بر داده‌های ترکیبی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطة معنادار و منفی، بین شاخص‌های حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطة معنادار، و بین عدم تقارن اطلاعاتی و بازدة سهام رابطة منفی و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


مرجع‌ها
 
آذر، عادل و مومنی، منصور. 1384. آمار و کاربرد آن در مدیریت. ج2. تهران: انتشارات سمت.
احمدپور کاسگری، احمد و رسائیان امیر. 1385. «رابطة بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش 42، ص 60- 37 .
احمدپور کاسگری، احمد و عجم، مریم. 1389. «بررسی رابطة بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامة بورس اوراق بهادار، سال سوم، ش 11، ص 124- 107
اعتمادی، حسین و رسائیان، امیر. 1389. «رابطة برخی از ابزارهای حاکمیت شرکتی و نقدشونگی سهام»، مجلة توسعه و سرمایه، ص 59-31.
باقری، حسن و کردستانی، غلامرضا. 1389. بررسی رابطة بین عدم تقارن در جریان‌های نقدی و میزان محافظه‌کاری در گزارشگری مالی(پایان‌نامة کارشناسی ارشد حسابداری)، مرکز آموزش عالی رجاء.
برادران حسن‌زاده، رسول؛ بادآور نهندی، یونس؛ بابایی، قادر حسین. 1391. «بررسی رابطة بین برخی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجادشده برای صاحبان سهام و ارزش افزودة اقتصادی»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 19، 16-1.
پی جونز؛ ترجمه دکتر رضا تهرانی؛ و عسگر نوربخش ؛ مدیریت سرمایه گذاری ؛ 1389؛ انتشارات نگاه دانش.
حساس یگانه، یحیی. 1384. «سیستم‌های حاکمیت شرکتی»، حسابدار 169.
حساس‌یگانه، یحیی و ابراهیمی، ابراهیم. 1389. «پایندگی و گستردگی حاکمیت شرکتی»، حسابدار 216 و 217، 91-82.
حساس‌یگانه، یحیی و پوریانسب، امیر. 1384. «نقش سرمایه‌گذاران نهادی در حاکمیت شرکت‌های سهامی»، ماهنامة حسابدار 165، 48-25.
حساس‌یگانه، یحیی. 1387. «حاکمیت (راهبری) شرکتی و پاسخگویی»، مجموعه‌مقالات همایش حاکمیت شرکتی 82-65، تهران: بورس اوراق بهادار تهران.
خدامی‌پور، احمد و قدیری، محمد. 1389. «بررسی رابطة میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران »، مجلة پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، دورة دوم، شمارة دوم، ص 29- 1.
ندا صبا ؛ محمود معین الدین؛ حسن دهقان دهنوی ؛ تعیین اجزای دانش و مهارت آموزش حسابداری در محیطهای تجاری جدید با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری؛ نشریه پژوهش‌های تجربی حسابداری دوره 1، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 105-119
رضا راعی و احمد تلنگی، 1384؛ سرمایه گذاری پیشرفته ؛ انتشارات سمت.
ریاحی بلکویی، احمد. 1381. تئوری حسابداری. ترجمة دکتر علی پارسائیان. تهران: دفتر پژوهش‏های فرهنگی.
عالی‌ور، عزیز. 1370. صورت‌های مالی اساسی. چاپ سوم. مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.
قایمی، محمدحسین و وطن‌پرست، محمدرضا. 1384. «بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، ش 41، ص 103- 85.
فروغ نژاد حیدر،مرادی جز محسن؛  بررسی عوامل موثر بر شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری برای عدم تقارن اطلاعاتی؛ دانش سرمایه‌گذاری؛ زمستان 1393، دوره  3 ، شماره  12 ؛ صفحه 25 تا صفحه 40.
نیکومرام هاشم*، محمدزاده سالطه حیدر؛ ارایه الگویی برای تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود، حسابداری مدیریت: بهار 1389، دوره 3، شماره  4؛ از صفحه 59 تا صفحه 80 .
یانی، رضا؛ صفاریان، مریم ؛ فرآیند و الزامات افشای اطلاعات در بازار سرمایه؛ مجله اقتصادی، مهر و آبان 1386 - شماره 71 و 72 ‏(14 صفحه - از 27 تا 40.
Aboody, D. & Lev, B. 2000. “Information Asymmetry, R&D, and Insider Trading”, Journal of Finance 55(6), 2747-2766.
Agrawal, A. & Chadha, S. 2005. “Corporate Governance and Accounting Scandals”, Journal of Law and Economics 36, 105-146.
Andres, C. 2008. “Large Shareholders and Firm Performance, An Empirical Examination of  Founding-Family Ownership”, Journal of Corporate Finance 14, 431-445.
Bacidore, Jeffrey M.; Boquist, John A.; Milbourn Todd, T.; Thakor, Anjan. 1997. “The Search for the Best Financial Performance Measure”, Financial Analysis Journal 54, 11-20.
Becht, Marco; Bolton, Patrick; Rell, Ailsa. 2005. “Corporate Governance and Control”, Working Paper, Available at http://papers.ssrn.com.
Chung, Kee. H.; Elder, John; Kim, Jang-Chul. 2009. “Corporate Governance and liquidity”, Journal of Financial and Quantitative Analysis.
Ebrahim, A. M. 2004. The Effectiveness of Corporate Governance, Institutional Ownership, and Audit Quality as Monitoring Devices of Earnings Management(Ph.D. Dissertation), The State University of New Jersey.
OECD Principles of Corporate Governance; OECD PUBLICATIONS, 2, rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16 PRINTED IN FRANCE (00 1999 66 1 P) No. 80411 1999.
Tsui, J., Jaggi, B., Gul, F.(2001).CEO Domination, Growth Opportunities and their.Impact on Audit Fees, Journal of Accounting, Auditing and Finance,16(3)
International Federation of Accountants 2004 Annual Report.
* Scott. W.R.t, financial accounting theory,2003, third (2) edition (Canada:Prentice-Hall).
The Intenational Financial Reporting Standards (IFRS) and Value Relevance: A Review of Empirical Evidence, Wang, Y. and Campbell, M., (2012) ‘Earnings Management Comparison: IFRS Vs China GAAPs’. International Management Review, Vol. 8 (1), pp.5-11.
Lin, C., Wu, J. C. & Yen, D. C. (2012). Exploring barriers to knowledge flow at different knowledge management maturity stages. Information & Management, 49(1): 10-23.
  Bhattacharya, N., H. Desai, and K. Venkataraman., (2010)," Earnings Quality and Information Asymmetry: Evidence from Trading Costs", Under Review in Second Round at Contemporary Accounting Review.