تبیین ارتباط بین حاکمیتی شرکتی و کیفیت سود با نقش تعدیلی جریان نقد آزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ساختار مالکیت متفاوت و نقش فعال سهام‌داران، ممکن است به تغییر در رفتار شرکت‌ها منجر شود. در این پژوهش حاکمیت شرکتی با استفاده از مؤلفه‌های مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی به‌عنوان متغیرهای مستقل، جریان نقد آزاد، نقش متغیر تعدیل‌گر و بازدۀ دارایی‌ها به‌عنوان متغیرهای کنترلی و کیفیت سود به‌عنوان متغیر وابسته است. در این پژوهش، برای تجزیه تحلیلِ داده‌ها از مدل رگرسیونی با روش اثرات ثابت، و نیز، از اطلاعات 136 شرکت فعال در بورس و اوراق بهادار تهران، در طی بازه زمانی 1390 تا 1395 استفاده شده است. یافتۀ این پژوهش نشان می‌دهد که بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی و کیفیت سود رابطۀ معنادار و مستقیم وجود دارد.  به‌علاوه، تأثیر جریان‌های نقد آزاد بر رابطۀ بین مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و کیفیت سود، منفی و معنادار است. این نتیجه، با یافته‌های جنسن(2004) و علیقلی و همکاران(1391)، فیل سرایی و  همکاران(1394) منطبق است و با یافتۀ مشایخ و همکاران(1385)، منطبق نیست که  از دلایلِ عدم تطابق، می‌توان به عواملی، مانندِ شرایط رکود اقتصادی حاکم بر بازار سرمایه ایران اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


مرجع‌ها
 
خانی، محسن و ادهم، رضا. 1388. «پایان بازی مدیریت سود»، حسابدار 166، 27-25
شیخ خوزین، علی و رضایی، یاسر. 1391.  «بررسی رابطة بین وجود کمیتة حسابرسی و حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین، 106-82.
علیقلی، منصوره و جلیلیان، عادل. زمستان 1391. «بررسی رابطة بین سرمایه‌گذاران نهادی بلندمدت/موقت و مدیریت مؤثر سود»، فصلنامة علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال اول، شمارة چهارم، ص 28-19.
فیل‌سرایی، بهمن. 1394. «حسابداری ساختگی و تأثیر حاکمیت شرکتی»، حسابدار 198، 19-16.
قالیباف اصل، حمید. 1387. مدیریت مالی. انتشارات پوران پژوهش.
کردستانی، غلامرضا و مجدی، حسین. 1395. «رابطة بین پنج ویژگی کیفی سود، شامل پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی، مربوط‌بودن سود به ارزش سهام، به‌موقع‌بودن و محافظه‌کارانه‌بودن سود با هزینة سرمایة سهام عادی»، فصلنامة بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 44، 147 - 129.
مرادزاده، مهدی؛ ناظمی، مهدی؛ غلامی، رضا؛ فرزانی، حجت‌الله. 1387. «بررسی رابطة بین مالکیت سهام و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجلة بررسی‌های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران 55، 98-85 .
نمازی، محمد. 1393. «رقابت در بازار محصول و کیفیت اطلاعات حسابداری»، مجلة پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، دورة ششم، شمارة دوم، پیاپی 3 /67، ص 166-131.
نوروش، ایرج و ابراهیمی کردلر، علی. 1391. «بررسی و تبیین رابطة ترکیب سهام‌داران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 1، 42-18.
نوروش، ایرج و مجیدی، مجید. 1395. «بررسی رابطة بین کیفیت سود با هزینة سرمایة شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامة بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 43، 160- 135.
نویدی، علی. 1385. «حاکمیت شرکتی و نقش‌های نوین هیئت مدیره؛ دبیر کمیتة مدیران»، هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، ص 19-1
Ang, J. & Ding, D. 2005. “Government Ownership and the Performance of Government-Linked Companies: The Case of Singapore”, Journal of Multinational Financial Management 16, 64-88.
Dechow, p. & Skinner, D. 2000. “Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners, and Regulators”, Accounting Horizons 14, 235-250.
Desnder, C. R. & Steiner, T. L. 2015. “Managerial Ownership and Agency Conflicts: A Non-Linear Simultaneous Equation Analysis of Managerial Ownership, Risk Taking, Debt Policy, and Dividend Policy”, Financial Review 34, 119-136.
Fleming, K. & Poulsen, A. July 2013. “Free Cash Flow and Stockholder Gains in Going Private Transactions”, The  Journal of Finance, 771-787.
Hi, T.; Inoue, H.; Ito, A.; Kuroki, F.; Masuda, H. 2004. “Corporate Governance and Firm Value in Japan: Evidence from 1985 to 1998”, Pacific-Basin Finance Journal 11, 239-265.
Ibrahim Aramide Salihu, Hairul Azlan Annuar, Siti Normala Sheikh Obid. 2015. “Foreign Investors’ Interests and Corporate Tax Avoidance: Evidence from an Emerging Economy”, Journal of Contemporary Accounting & Economics 11, 138-147.
Jensen, M. 2004. “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers”, American Economic Review 76, 323-329.
Jensen, M. & Meckling, W. 1999. “Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs, and Capital Structure”, Journal of Financial Economics 3, 305-360.
LaFond , K.; Lobo, G. J.; Mathieu. R. 2016. “Managerial Incentives for Income Smoothing through Bank Leon Loss Provisions”, Review of Quantitative Finance and Accounting 20(1), 63-80.
Rehman Khan, Sultana Chic Auvers, T.  2016. Auditor Conservatism, Abnormal Accruals, and Going Concern Opinions”, Working paper, Available at: www. b. kobeu. ac. Jp, PP. 230-245
Sharma, S. S. & Ho, K. W. 2015. “Market Response to Product-Strategy and Capital-Expenditure Announcements in Singapore: Investment Opportunities and Free Cash Flow”, Financial Management 26, 82-88.
Takya, and Interview. 2015. “The Relationship between Institutional Ownership and Casino Firm Performance”, Hospitality Management 26, 517-530.