بررسی رابطۀ بین جریان‌های نقدی آزاد و سرمایه‌گذاری بیش ازحد با درنظرگرفتن نقش تعدیلی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن،

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن،

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ بین جریان‌های نقدی آزاد و سرمایه‌گذاری بیش ازحد با درنظرگرفتن نقش تعدیلی مکانیزم‌های حاکمیت شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع کاربردی و ازلحاظ نحوۀ اجرا، توصیفی- همبستگی است. این پژوهش به‌صورت نمونه‌گیری غربال‌گری (حذفی سیستماتیک) در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصلۀ زمانی 1388 تا 1394، با نمونه‌ای 134تایی بررسی شد؛ و در این راستا از رگرسیون با نرم‌افزارهای ایویز 6 و اس پی اس اس 18 استفاده شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد جریان‌های نقدی آزاد بر سرمایه‌گذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی دارد. همچنین، تأثیر استقلال هیئت مدیره بر این رابطه نیز تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها


مرجع‌ها
احمدپور، احمد و یحیی‌زاده‌فر، محمود. 1383. مدیریت مالی. جلد اول. انتشارت مدیریت و پژوهش.
آذر، عادل و مؤمنی، منصور. 1385. آمار و کاربرد آن در مدیریت 2. تهران: انتشارات سمت.
بدری، احمد. 1387. «مبانی و ضرورت راهبری شرکتی»، مجموعه‌مقالات همایش راهبری شرکتی.
تهرانی، رضا و حصارزاده، رضا. 1388. «اثر جریان‌های نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر بیش‌سرمایه‌گذاری و کم‌سرمایه‌گذاری»، نشریة تحقیقات حسابداری و حسابرسی 3، 68-50.
ثقفی، علی؛ بولو، قاسم؛ محمدیان، محمد. 1390. «کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاری بیش از حد و جریان نقدی آزاد»، مجلة پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز 3(2)، 63-37.
حساس یگانه، یحیی. 1384. فلسفة حسابرسی، چاپ اول. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
خدادادی، ولی؛ رشیدی باغی، محسن؛ قربانی، رامین؛ کاویانی، مریم. 1392. «تأثیر ساختار مالکیتی بر ارتباط بین جریان‌های نقد آزاد و استفادة بهینه از دارایی‌ها»، مجلة مدیریت دارایی و تأمین مالی 1، 108-93.
رضایی، فرزین و تیموری، محمد. 1391. «بررسی روابط تعاملی بین ریسک جریان‌های نقدی آزاد، ساختار حاکمیت شرکتی و سیاست بدهی شرکت‌ها»، فصلنامة دانش حسابداری مالی، سال دوم، شمارة 3، ص 115-98.
ستایش، محمدحسین و ذوالفقاری، مهدی. 1390. «تأثیر جریان‌های نقدی آزاد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر نسبت‌های بدهی و تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامة بورس اوراق بهادار 15، 94-71.
شاهنده، اکرم، 1390، بررسی رابطه بین اطلاعات حسابداری و جریان نقدی آزاد با بیش‌سرمایه‌گذاری مدیران (پایان‌نامة کارشناسی ارشد)، دانشکدة اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز.
شیرین‌بخش، شمس‌الله و حسن خونساری، زهرا. 1384. کاربرد Eviews در اقتصادسنجی. تهران:  نشر پژوهشکدة امور اقتصادی.
غلام‌زاده لداری، مسعود. 1388. «جریان نقد آزاد، معیاری برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت‌ها»، روزنامة دنیای اقتصاد، شمارة 1769، تاریخ چاپ: بیست و سوم فروردین.
فخاری، حسین؛ کاشانی‌پور، محمد؛ رجب‌بیگی، محمدعلی. 1393. «بررسی نقش نظارتی ساختار مالکیت و خط‌مشی بدهی بر کنترل مشکلات نمایندگی ناشی از جریان‌های نقدی آزاد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجلة پیشرفت‌های حسابداری 66، 90-63.
محمدزاده سالطه، حیدر؛ بادآور نهندی، یونس؛ اسماعیل‌نژاد، مجید. 1394. «بررسی تأثیر نظام راهبری شرکت بر ارزش شرکت با تاکید بر کارآیی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامة بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 79، 142-125.
محمدیان، محمد. 1389. رابطة بین کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاری بیش از حد و جریان نقدی آزاد(پایان‌نامة کارشناسی ارشد)، دانشکدة حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
محمودآبادی، حمید؛ مهدوی، غلامحسین؛ فریدونی، مرضیه. 1392. «بررسی تأثیر جریان‌های نقدی آزاد و هزینه‌های نمایندگی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامة دانش حسابداری، 4(12)، 131-111.
مؤمنی، منصور و  فعال قیومی، علی. 1390. تحلیل های آماری با استفاده از SPSS. تهران: نشر نو.
نوروش، ایرج؛ مهرانی، ساسان؛ کرمی، غلامرضا؛ مرادی، محمد. 1387. مروری جامع بر حسابداری مالی. جلد اول. چاپ پنجم. تهران: انتشارات نگاه دانش.
AL-Dhamari, Redhwan Ahmed & Ismail, Ku Nor Izah Ku. 2014. “An Investigation into the Effect of Surplus Free Cash Flow, Corporate Governance and Firm Size on Earnings Predictability”, International Journal of Accounting and Information Management 22(2), 118-133.
Chen, Xin; Sun, Yong; XU, Xiaodong. 2016. “Free Cash Flow, Over-Investment and Corporate Governance in China”, Pacific-Basin Finance Journal 37, 81-103.With doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.pacfin.2015.06.003
Chung, R.; Firth, M.; Kim, J. B. 2005. “Earnings Management, Surplus Free Cash Flow, and External Monitoring”, Journal of Business Research 58, 766 -776.
Fama, E. F. & Jensen, M. C. 1983. “Separation of Ownership and Control”, Journal of Law and Economics 26, 301-325.
Hubbard, R. Glenn. 1998. Capital market imperfections and investment. Journal of Economic Literature 36,193-227
Jensen, M. C. 1986. “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers”, American Economic Review 76 (2), 323-329.
Modigliani, F., and Miller, M. 1958. The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. American Economic Review 48,261-297.
Morgado, M. and Pindado, J. 2003, The underinvestment and overinvestment hypotheses: An Analysis using panel data. European Financial Management, 9(2): 163-177.
Nurwati A. et al. 2010. “Corporate Governance and Earnings Forecasts Accuracy”, Asian Review of Accounting 18(1), 50-67
Okiro, K.; Aduda, J.; Omoro, N. 2015. “The Effect of Corporate Governance and Capital Structure on Performance of Firms Listed at the East African Community Securities Exchange”, European Scientific Journal 11(7), 517-546.
Richardson, S.2006. Overinvestment of free cash flow. Review of Accounting Studies, 11:159-189.
Steve, C.; Lim, A.; Thomas, M. 2013. “Intangible Assets, Investment Policy, and Capital Structure”, available in: www.ssrn.com, PP. 1-70.
Yang, J., and Jiang, Y. 2008. Accounting information quality, free cash flow and overinvestment: A Chinese study. The Business Review, 11(1): 159-166
Yudianti, Ninik. 2008. “The Effect of Investment Opportunity Set and Earnings Management to the Relationship between Free Cash Flow and Shareholder Value”, Journal of Business Research, 193-228.